Теренско истражување

Share This Post

Теренско истражување во рамките на проектот

РАЗМЕНА НА НАЈДОБРИ ЕУ ПРАКТИКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОДАВСТВОТО ОД ОБЛАСТА НА АНТИДИСКРИМИНАЦИЈАТА

Во рамките на проектот “Размена на најдобри ЕУ практики за имплементација на законодавството од областа на антидискриминацијата” се спроведува теренско истражување во сите осум статистички региони во Република Македонија. Имено, тим на ЦИКП посети рурални и урбани средини од сите региони на територијата на Р. Македонија и оствари средби со Претседатели на Основи Судови, Народни Правобранители, координатори и членови на комисиите за еднакви можности помеѓу жените и мажите, комисиите за односи меѓу заедниците, претставници на невладини организации.

Добиените информации од истражувањето ќе бидат искористени за развој на Извештај во сенка за антидискриминација.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support