Стручна дебата со клучни експерти од областа на кривичното право во врска со измените на Кривичниот законик

Share This Post

Во хотел Александар II во Скопје организиравме стручна дебата со клучни експерти од областа на кривичното право во врска со измените на Кривичниот законик согласно Истанбулската конвенција (ИК). Поконкретно, се осврнавме на одмерувањето на казни за кривични дела опфатени со ИК, концептот на отсуство на согласност за кривично дело силување наспроти присила како и на почитувањето на привремените мерки изречени од страна на судот. Заклучоците и препораките од оваа стручна дискусија ќе бидат проследени до работната група за измени на КЗ при Министерстово за правда.
Стручната дебата е во рамки на проектот за имплементација на ИК финансиран од UNWOMEN.

More To Explore