Состанок на советодавното тело во рамки на проектот „Образувај за да превенираш“

Share This Post

Денеска, во рамки на проектот „Образувај за да превенираш – зајакнување на училишниот кадар и родителите за развивање отпорност кај младите кон насилен екстремизам“ во Владата на РМ, се одржа четвртата средба на советодавниот одбор кој има за цел континуирано да дава идеи и предлози за подобрување на активностите и спроведувањето на самиот проект. Главна одлука од средбата е дека алатките кои ги изготви ЦИКП за прибирање податоци за тоа колку чинителите се запознаени за основните информации за радикализација и екстремизмот се прифатливи и истите беа одобрени. Закажана е следна средба за месец Јуни, а во меѓувреме продолжува теренското прибирање податоци за подготовка на опсежната студија. Останете со нас за повеќе информации.

New meeting of the Steering Committee within the “Educate to Prevent” project

Today, in the framework of the project “Educate to Prevent – Strengthening Front – Line School Workers and Parents to Build Youth Resistance to Violent Extremism”, the fourth meeting of the steering committee was held in the Government of the Republic of Macedonia; the Committee serves as a body that continuously gives ideas and suggestions for improvement of the activities and the implementation of the project. The main decision after the meeting was the approval and adoption of the research tools developed by CRPM to gather information on how stakeholders are familiarized about basic information on radicalization and extremism. The next meeting is scheduled for June, whereas meanwhile the field data collection continues. Stay with us for more information.

More To Explore