П О В И К За ангажирање на Експерт за системи за квалитет во управувањето (СКУ) за граѓански организаии (1 извршител)

Share This Post

Центарот за истражување и креирање политики, во рамки на проектот „Унапредување на граѓанското општество и промовирање на принципите на добро владеење преку воведување на системи за квалитет во управувањето во граѓанските организации“, финансиран преку програмата Цивка Мобилитас, објавува повик За ангажирање на Експерт за системи за квалитет во управувањето (СКУ) за граѓански организаии (1 извршител)

Експертот за системи за квалитет во управувањето (СКУ) треба да придонесе во реализирањето на специфичната цел на проектот – Воведување на систем за квалитет во управување во граѓанските организации кои што преку стандардизација на процесите во управувањето ќе придонесат за зголемување на транспарентноста  отчетноста и ефикасноста во граѓанскиот сектор

Специфични задачи:

 • Развивање на модел на СКУ втемелена на најдобрите практики како и  врз основа на заклучоците од работилниците со граѓанските организации
 • Изготвување на Водич/Прирачник за воведување на СКУ за граѓански организации
 • Спроведување на 2 дводневни обуки за воведување на систем за квалитет во управувањето (СКУ) за граѓански организации.
 • Учество во мониторинг и евалуација на граѓанските организација во рамки на процесот на воведување на СКУ во соработка со работната група и тимот на ЦИКП
 • Учество во менторски активности за воведување на СКУ за граѓански организации од 8 плански региони[1]

Потребни квалификации и вештини

 • Одлично познавање на различни системи за управување во јавен/приватен/граѓански сектор
 • Претходно искуство со воведување на системи за управување, особено во граѓански сектор,  ќе се смета за предност (да се достави доказ за претходен ангажман)
 • Сертификат(и) од областа на управувањето ќе се смета за предност (да се достави доказ)
 • Одлични модераторски и фасцилитаторски способности (да се достави доказ за претходен ангажман како модератот/фацилитатор)
 • Претходно искуство во пишување на Водич/Прирачник (да се достават докази од претходни пишани дела  како автор/коавтор)

Максималната вредност на договорот е 153750 МКД (2500 ЕУР), а ангажманот на експертите се очекува да биде 20 работни денови во текот на 2 години.

Потребни документи за апликација

 • Кратка биографија (CV)
 • Мотивациско писмо
 • Копии од горенаведените квалификации/вештини

Документите да се достават во електронска форма на следниов е-маил: crpm@crpm.org.mk  најдоцна до 27.06.2016 год.  до 15.00 ч.

 

 

********************************************************************************

 

The Center for Research and Policy Making within the frame of the project “Enhancing civil society and promotion of principles of good governance through introduction of Quality Management Systems (QMS) in civil society organizations” financed by CIVICA MOBILITAS announces:

 CALL FOR KEY EXPERT

on Quality Management Systems for civil society organizations

The Key Expert on QMS shall contribute to the implementation of the specific project objectives – Introduction of QMS in the civil society organizations which through standardization of the managing processes will contribute towards greater transparency, accountability and efficiency in the civil sector[2]

Specific tasks

 • Developing QMS model based on the best practices in the country and the region as well as on the basis of conclusions from the workshops for CSOs
 • Preparing Guidelines/Manual for introduction of QMS in civil society organizations
 • Conducting 2 two-day trainings for QMS introduction for CSOs
 • Participation in monitoring and evaluation of CSOs within the frame of the process for introduction of QMS in collaboration with the working group and the CRPM team
 • Participation in the mentoring activities for CSO from 8 planned region in Macedonia

Required qualifications and skills:

 • Excellent knowledge of different models of quality management systems in the private/public/civil sector
 • Previous experience with introduction of QMS, especially in the CSO will be considered an advantage (please submit evidence)
 • Certificates in the field of management systems will be considered an advantage (please submit evidence)
 • Excellent facilitating and moderating skills (please submit evidence of previous engagements)
 • Previous experience in writing Guidelines/Manuals (please provide evidence from previous work)

The value of the contract shall not exceed 153 750 MKD or 2500 EUR, and the engagement is expected to be 20 working days with the project life span.

Required documents for application:

 • Key expert CV
 • Technical proposal (including methodology)
 • Evidences (copies) for required skills and qualifications

The application should be submitted via email on crpm@crpm.org.mk. The deadline for submitting proposals is 27.06.2016 (15.00h)

 [1] Повеќе информации за проектот и повикот на https://1drv.ms/b/s!AgxldjYhERzzgi4fHQKBfGj3Z4K7

[2] More detailed information about the project and the call available here https://1drv.ms/b/s!AgxldjYhERzzgi4fHQKBfGj3Z4K7

More To Explore