Промовиран Прирачникот за проценка на влијанието на регулативата врз родовата еднаквост

Share This Post

Минатата недела го промовиравме Прирачникот за проценка на влијанието на регулативата врз родовата еднаквост со поддршка на OSCE Mission to Skopje.


Прирачникот дава основни информации и практични насоки за тоа како може да се процени влијанието на одлуката / регулативата донесена на централно ниво врз родовата еднаквост. Прирачникот има за цел на едноставен начин да ја објасни постапката и чекорите во вршење на проценката на влијанието на регулативата врз родовата еднаквост.


Прирачникот е наменет на сите вработени во државната администрација кои работат на изготвување и спроведување политики на централно и локално ниво, со цел да се обезбеди родова сензитивност, разбирање и потребната подготвеност за целосна интеграција на родовата перспектива во законските регулативи и одлуки на Владата и локалната самоуправа.

More To Explore