Проект “Влијанието на економската криза…

Share This Post

“ВЛИЈАНИЕТО НА ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ВРЗ НАЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ОДНОСИ: ПОЛИТИЧКИ ОДГОВОРИ КАКО ГЛАВНИ МЕРКИ ЗА ОПОРАВУВАЊЕ ОД КРИЗАТА”

ЦИКП во сорабoтка со Центарот за Економски Развој од Бугарија релизираше состаноци со претставници на: организацијата на работодавачи на Македонија, агенцијата за привремени вработувања Партнер, Бизнис Конфедерацијата на Македонија, ССМ и УНСМ.

Проектот е финансиран од Европската Унија.

За повеќе информации околу проектот обратете се кај Ристеска на risteska@crpm.org.mk

More To Explore