Продуктивна регионална конференција во Корча

Share This Post

Центарот за истражување и креирање политки, придружуван од преставници од месни заедници, стопанства, професори, челнови на родителски одбори, НВО активисти од Кичево и Битола, како и од општинските службеници од овие локални единици кои работат во секторите за енергетска ефикасноcт, пrисуствуваа на регионалната конферeнција (11-13 Март 2015) во Корча, Р. Албанија, во рамки на проектот „Иницијатива за јакнење на јавниот дијалог за одржливо користење на енергијата“.

 


Со домаќинот на средбата, Акаедмијата за политички студии од Албанија и инволвираните партнери од албанска страна, се дискутираше за повеќе теми меѓу кои за Локалните платформи за акција кои преставуваат патоказ за тоа како да се надминат предизивицте и проблемите детектирани со истражувањата спроведени во обете земји, како и за идеи и предлози околу подготовката на регионалната платформа за акција. 

Во делот на локалните платфoрми, свои обраќања имаа Соња Зубер и Ана Стојиловска – експерти анагажирани од македонска страна и Еринд Краја.                 Присутните преставници од локалниот живот од Корча, Поградец, Битола и Кичево предложија неколку идеи за подобрување на текстот на платфoрмите, а исто така се дискутираше и разменија искуства за веќе имплементирани проекти во овие градови од полето на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија.

Како круна на регионалната конференција беше потпишувањето на Мемеорандумот за разбирање помеѓу преставници од општините Корча, Поградец, Битола и Кичево со кои овие локални единици изразија подготвеност локалните платоформи за акција и регионалната платоформа за делување да бидат земени предвид при натамошното спороведување на локалните политики и планови oд оваа област.

Вреди да се напомене и дека ден претходно, ЦИКП и сета македонска делегација посетија локалната градинка во Корча која има инсталирано гео-термална пумпа, а за која службено лице од општината ги појасни сите технички карактеристики и спецификации, со посебен акцент на заштедата на енергија споредено со претходниот период, кога градинката се загревала на дрва и електрична енергија.

 


 

Productive Regional conference in Korca

The Center for Research and Policy Making, accompanied by representatives of local communities, local businesses, professors, members of parent councils and NGO activists from Kicevo and Bitola, as well as municipal officials from these local units operating in the energy efficiency departments, attended regional conference (11 – 13 March 2015) in Korca, R. Albania, in the framework of the “Initiative for enhance public dialogue on sustainable use of energy.” 

 

 

With the host of the meeting, the Academy of Political Policy Studies in Albania and its involved partners from the Albanian side, several topics were discussed including the Local platforms on action representing a roadmap on how to overcome challenges and problems detected with research conducted in both countries and ideas and proposals on the preparation of Рegional platform on action.                           Regarding the local platforms, presentations were delivered by Sonja Zuber and Ana Stojilovska – experts engaged by the Macedonian side and Erind Kraja – Albanian expert. The present representatives of the local life of Korca, Pogradec, Bitola and Kicеvo proposed several ideas to improve the text of the platforms and also discussed and exchanged experiences of already implemented projects in these cities in the field of energy efficiency and renewable energy sources. To crown the regional conference was the signing of Memeorandumot of understanding between representatives of the municipalities of Korca, Pogradec, Bitola and Kicevo.By signing it, these local units expressed readiness Local action platforms and the regional one to be taken into account in the further conducting of local policies and plans in this domain.    It is worthy to highlight that day before, the Macedonian delegation visited local kindergarten in Korca with installed geo-thermal pump; a municipal servant explained all stechnical features and specifications, with special emphasis on energy savingrates  compared to the previous period when the kindergarden was heated by wood stoves and electricity.

More To Explore