ПРЕДЛОГ МЕРКИ НА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОТВОРЕНА ВЛАДА 2016-2018

Share This Post

(нацрт од 21.03.2016)

 

Во Март 2016 година започна процесот за подготовка на Националниот акциски план за отворена влада (2016-2018 година) во рамки на глобалната иницијатива ,,Отворено владино партнерство (ОВП)“ што го предводат Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), како институција задолжена за координација од страна на владата и Центарот за истражување и креирање  политики (ЦИКП) какп организација која ги предводи вклучувањето на граѓанското општество (сите невладини актери, НВО, бизнис заедница, академската заедница и интересни групи)….

   

   
  

  

ПРЕДЛОГ МЕРКИ НА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОТВОРЕНА ВЛАДА 2016-2018

(нацрт од 21.03.2016)

, Mk


 

More To Explore