Постојат ли добри брендови во Македонија?

Share This Post

Социјалното претприемништво во последните неколку години во голема мера придонесува за развојот на бруто домашниот производ во земјите од Европа. Социјалното претприемништво во Македонија е во зачеток и се јавува во повеќе првични форми (реинвестирање на профит, вработување на лица од ранливи групи, производство и достава на производи и услуги за ранливи општествени групи) , но е многу малку развиено поради тоа што ретко кој се осмелува да дејствува во оваа област.  Причините се бројни од немање политичка и правна рамка која го регулира, преку непостоење на финансиски механизми за поддршка на социјалното претприемништво, до недостаток на понуда и побарувачка за социјално претприемништво.
 
Знаејќи го фактот дека подемот на социјалното претприемништво е глобален тренд кој го зафаќа полека но сигурно и нашиот регион клучно е да се истакне дека носечки двигател на социјалната економија се социјалните претприемачи. Развојот на социјалното претприемништво е мултипликативен бенефит за целото општество, со него се развива микростопанството, се генерираат нови вработувања, се активира социјално- загрозеното население, придонесува за намалување на сиромаштијата, освестување на населението.Оваа економија создава општествени вредности и добра како на пример поеднакво општество, социјално вклучување и порамномерно распределување на богатството уште се вика и добра економија. Удел во поддршката на развој на добра економија може да имаат и  компаниите и корпоративниот сектор кои се водени од премисата да го максимираат профитот и оттаму се дијаметрално различни од социјалните претпријатија кои не максимираат профит, туку го користат профитот во општествени цели.
 
Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП), во Македонија е носител на активностите кои се спроведуваат во рамки на регионалниот  проект Smart Start ко-финансиран од Европската Унија (кој се реализира во пет земји како што се Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Турција). Во рамки на Smart Start во нашата земја петнаесет невладини организации се подготвуваат да започнат со својата работа како социјални претпријатија. Проектот помина низ неколку фази, а следната фаза опфаќа поврзување на социјалните претпријатија со добро етаблираниот корпоративен сектор. ЦИКП е во потрага по домашни ‘’добри компании со волја за  поддршка и развој на социјалното претприемништво.

More To Explore