За да продолжиме со нашите проекти, зависиме од финансиската поддршка од разни институции. Откако ќе бидат готови сите наши анализи и документи, тие се достапни на нашата веб страна. Во обид да најдеме заеднички јазик, ЦИКП промовира дискусија и дебата со политичката заедница. Напорите на ЦИКП зависат од придонесот на владите, корпорациите и приватните лица во поглед на финансирањето на нашите активности. За да продолжиме со нашите анализи на политики и да ја зајакнеме помош за креаторите на политики во  Македонија за низа сложени прашања со кои се соочува оваа земја, потребна ни е континуирана финансиска поддршка од постоечките и новите поддржувачи. Затоа се надеваме дека во иднина нашата листа на партнери и подржувачи ќе расте.

Network of European Foundation > http://www.nef-europe.org/

 

 

 


GIZ gmbh > https://www.giz.de/en/html/index.html

 

 


Fond za humanitarno pravo > http://www.hlc-rdc.org/

 

 


COUNCIL of EUROPE > http://www.coe.int/en/

 

 

 

 


NATO > http://www.nato.int/

 

 

 


PASOS > http://pasos.org/

 

 


Regional Environmental Center > http://www.rec.org/

 


University of New South Wales > https://www.unsw.com/

 


BFPE > http://www.bfpe.org/en/

 

 

 

 

 


The German Marshall Fund of US > http://www.gmfus.org/


British Embassy > https://www.gov.uk/government/world/
organisations/british-embassy-skopje

 

 

 


CSD > http://www.csd.bg/

 

 

 

 


Democracy 4 Development > http://d4d-ks.org/

 

 

 

 


SDC > https://sdc.co.uk/

 

 


Milton Friedman Foundation > https://www.edchoice.org/

 

 

 


European Instrument for Democracy and Human Rights > http://www.eidhr.eu/

 

 

 


VisegradFund > http://visegradfund.org/home/

 

 


World Bank > http://www.worldbank.org/

 

 

 

 

 


European Union > www.europa.eu

 

 

 

 


Regional Research Promotional Program > http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/News.html


UNDP > http://www.undp.org/

 

 

 


KAS > http://www.kas.de/

 

 


Global Developing Network > http://www.gdn.int/

 

 


Roma Education Fund > http://www.romaeducationfund.hu/
scholarship-program-tertiary-education

 

 


City of Skopje > http://www.skopje.gov.mk/en/

 

 

 

 

 


UN Women > http://www.unwomen.org/en

 


National Endowment of Democracy > http://www.ned.org/

 

 

 

 

 


DGAP > https://dgap.org/

 

 

 


OSCE > http://www.osce.org/

 


Grupa 484 > http://grupa484.org.rs/

 

 


FOSM > http://www.soros.org.mk/mk/
Home/Publications?catID=9

 

 


OPIC > https://www.opic.gov/

 

 

 

 


Freedom House > https://freedomhouse.org/

 

 

 


Olof Palme International Center > https://www.palmecenter.se/en/

 

 


Eastwest Institute > https://www.eastwest.ngo/

 

 

 

 


Friedrich Ebert Stiftung > https://www.fes.de

 

 

 


Oxford Policy Management > http://www.opml.co.uk/

 

 

 

 


International Budget Partnership > http://www.internationalbudget.org/

 


European Stability Initiative > http://www.esiweb.org/

 

 


Europe’s world > http://europesworld.org/

 

 

 


Institute for sustainable community > http://www.iscvt.org/

 


UNICEF > https://www.unicef.org/

 

 

 


Ministerstvo za zdravstvo Makedonija > http://www.moh.gov.mk/

 

 


Ministerstvo za trud I socijalna politika > http://www.mtsp.gov.mk/

 


Ministerstvo za obrazovanie I nauka > http://www.mon.gov.mk/


Albanian Institute for International Studies > http://www.aiis-albania.org/


International Organization for Migration > http://www.iom.int/jahia/page1.html

 

 


Instityt Spraw Publicznych > http://www.isp.org.pl/

 

 


Europeum > http://www.europeum.org/

 


Institute of Public Administration > http://www.ipa.ie/

 

 

 


European Institute > http://www.europeaninstitute.bg/

 


Centar za istrazivanje I monitoring > www.cemi.org.me

 

 


Global Integrity > http://www.globalintegrity.org/

 


Bertelsmann Foundation > http://www.bfna.org/