Подгрантисти во рамки на проектот „Низ женски леќи“

Share This Post

Запознајте ги нашите подгрантисти од ЛАГ Агро Лидер кои во рамки на проектот „Низ женски леќи“ финансиран од Европската Унија ќе го спроведат проектот „Родовиот аспект во развојните програми и буџет на општина Кривогаштани“.
Целта на проектот е системско интегрирање на РОБ во процесите на планирање и буџетирање на политиките и програмите во Општина Кривогаштани / Municipality of Krivogashtani.
Преку активно следење на работата на општинската администрација и членовите на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Кривогаштани, а со поддршка од координаторот за еднакви можности, подгрантистите ќе изработат мониторинг извештај користејќи алатки за родово одговорно буџетирање.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support