Подгрантисти во рамки на проектот „Низ женски леќи“

0
245
Запознајте ги нашите подгрантисти од ЛАГ Агро Лидер кои во рамки на проектот „Низ женски леќи“ финансиран од Европската Унија ќе го спроведат проектот „Родовиот аспект во развојните програми и буџет на општина Кривогаштани“.
Целта на проектот е системско интегрирање на РОБ во процесите на планирање и буџетирање на политиките и програмите во Општина Кривогаштани / Municipality of Krivogashtani.
Преку активно следење на работата на општинската администрација и членовите на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Кривогаштани, а со поддршка од координаторот за еднакви можности, подгрантистите ќе изработат мониторинг извештај користејќи алатки за родово одговорно буџетирање.