Повик за новинари

Share This Post

Проект: ВОВЕДУВАЊЕ НА РОДОВО СЕНЗИТИВНА КУЛТУРА ВО МЕДИУМИТЕ

Повик за пријавување на учесници (новинари) за обука

Град Скопје, во соработка со Центарот за истражување и креирање политики, објавуваат повик за пријавување на кандидати (новинари) за обуката „Воведување на родово сензитивна култура во медиумите“.
 

Обуката е наменета за новинари од националните и локални медиуми и има за цел да го претстави концептот на родово балансирано известуваое и да ги зајакне капацитетите на целната група, од аспект на родово сензитивно известуваое. Оваа обука се организира во рамки на проектот „Воведуваое на родово сензитивна култура во медиумите“ кој го спроведува Центарот за истражување и креирање политики, со финансиска поддршка од Град Скопје

 Обуката е еднодневна и ќе се одржи на 25-ти октомври 2012 година, со почеток во 11:00 часот во НВО Центарот на Град Скопје (лоциран во Младинскиот културен центар, прв кат).

 Заинтересираните новинари потребно е да се пријават најдоцна до 23-ти октомври 2012 година. Пријавуваоето се врши со испраќаое на професионална биографија на кандидатот и кратко мотивационо писмо на следнава адреса: zmejkoski@crpm.org.mk.  

 За повеќе информации Ви стоиме на располагаое на веќе наведената контакт адреса или не телефонскиот број 3109-932.

 

More To Explore