ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ: ОПЕРАТИВНИ ГРАНТОВИ | POZIV ZA PRIJAVE: CORE GRANTOVI

Share This Post

Референтен број: SB MKD CG 02/23

Проектот СМАРТ Балкан објавува јавен повик за оперативни грантови за апликанти од С. Македонија.

Проектот СМАРТ Балкан е финансиран од Министерството за надворешни работи од Кралството Норвешка и имплементиран од конзорциум на следниве граѓански организации: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) од Босна и Херцеговина, како водечки партнер,  Центар за истражување и креирање политики (ЦИКП) од С. Македонија и Институт за демократија и медијација (IDM) од Албанија.

Детални насоки и потребна документација:

____________________________________________________________________

Referentni broj poziva: SB SRB CG 02/23

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na Core grantove za aplikante iz Srbije.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva spoljnih poslova realizuje konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebnu aplikacijsku formu:

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support