ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМА ЗА ОБУКА ЗА УЧЕНИЦИ

Share This Post

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМА ЗА ОБУКА ЗА УЧЕНИЦИ

(2експерти * 2 дена * 4 модули = вкупно 16 работни дена)

Во рамките на проектот: „Премин кон превенција: употреба на образованието за спречување на онлајн радикализација помеѓу младите“ (во оригинал: “Passage4prevent: use of education to prevent youth online radicalization”), финансиран од Европската Унија преку програмата STRIVE

 Буџетска линија: 6.2.1.  Experts to develop training program

ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ

Главната цел на проектот е да се изгради дигитална отпорност кон онлајн радикализацијата на младите преку употреба на образованието за превенција. Бидејќи секоја заедница зависи од активното учество на нејзините членови во спречувањето и борбата против насилниот екстремизам, важно е ваквите алатки да бидат достапни за луѓето да бидат активни на интернет. Младите луѓе користат интернет за да разговараат, дебатираат и да искажат несогласување. Градењето вештини и подигање на свеста како да обработуваат и усвојуваат теми и прашања како што се тероризам и екстремизам, ги прави младите и целокупната заедница поотпорни на овие појави.

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

Врз основа на сознанијата од проценка на потребите која што ќе се спроведе во средните училишта, проектот предвидува ангажирање на експерти кои што ќе се развијат програма за обука на ученици, што ќе се состои од:

(1) три модули за обука, кои може да се реплицираат во други училишта и

(2) материјали за обука, вклучувајќи материјали за читање, прирачници, квизови и вежби што ќе го направат учењето интерактивно и применливо;

(3) обука за употреба на опцијата црвено копче на on-line платформата.

Обуката треба да биде организирана во три модули и дополнителна ориентациони часови за употреба на црвеното копче. Подетално објаснување на задачите кои што треба да се испорачаат може да се види за кој модул поединечно.

Модул 1: Основни информации за радикализација, што доведува до насилен екстремизам

 • Средношколците да добијат основни информации за радикализација што доведува до насилен екстремизам со користење на „пристап на наштетување“,
 • да се подигне нивната свест за радикални идеологии и пристапи за тоа како да се препознаат и пријават.
 • Да ги разберат етапите и фазите на радикализација и потенцијалното насилно екстремистичко однесување,
 • Учениците да се запознаат со клучните улоги на сите засегнати страни кои се дел од системот за рано предупредување на општинско ниво (работници во училиштата, родители, ЛПЦ, општински службеници, верски водачи).
 • Методи за обука да вклучуваат презентација преку е-курсеви и интерактивно вклучување

Модул 2: Критичко размислување, медиумска писменост и улога на младите во општеството

 • Да ги насочи младите луѓе да размислуваат критички и отворено во поглед на концептите поврзани со C / PVE.
 • Да ги запознае студентите со моделот на критичко размислување; стандардите на критичко размислување; како да се идентификуваат проблемите; како да ги идентификувате аргументите; како да се разјаснат прашањата и аргументите; како да се воспостави контекст, проверка на кредибилитетот и конзистентноста; и конечно како да се оценат аргументите.
 • Да се воведат основни концепти на медиумска писменост за да им се овозможи на студентите да препознаат лажни вести поврзани со радикализација, но и да ги интерпретираат медиумските текстови (видео, телевизија и сл.) За да го прошират искуството и разбирањето на себе и општеството.
 • Методи да вклучуваат презентација преку е-курсеви и интерактивно вклучување

Модул 3: Радикализација и неговите ефекти врз младите во Македонија

 • Да се подигне свеста кај средношколците за процесите на онлајн радикализација што доведува до насилен екстремизам.
 • Да информира што значи онлајн радикализација
 • Да објасни зошто и како онлајн радикализацијата е насочена кон младите во Македонија и претставува сериозна закана за македонското општество;
 • Да се опише идентификуваниот начин на работа (modus operandi) на регрутерите (нагласувајќи ја онлајн радикализацијата, вклучително и процесите за таргетирање на жртвите и методите на пристап);
 • Да се воведат индикатори за
  • процеси на радикализација и
  • потенцијални жртви;
 • Да им помогне на крајните корисници да разберат зошто комуникацијата, известувањето и отворено дискутирање за радикализацијата преку Интернет е од суштинско значење за да се спротивстават на овие опасни појави.
 • Методите да вклучуваат графички објаснувања, сведоштва и наративи и на жртвите на онлајн радикализацијa

КОМПЕТЕНЦИ

 • Завршено високо образование (пожелни се магистерски и/или докторски студии) во областа на безбедноста со акцент на спречување на насилен екстремизам и радикализација или други релевантни области како право, политички науки, социјални науки и сл.
 • Најмалку 3 години искуство во работа на полето на спречување на насилен екстремизам и радикализација
 • Знаење од областа на интернет безбедност (предходно искуство или работа на ова поле ќе се смета за предност)
 • Знаење за трендовите на интернет радикализација
 • Искуство во работа со ученици и/или држење на обуки ќе се смета за предност
 • Добро развиени интерперсонални и вештини за работа во тим
 • Мултикултурни вредности и споспобност за приспособување за работа во мулти-етничка и меѓународна средина
 • Одлично познавање (зборување и пишување) на Англиски јазик, Албански и Турски јазик се предност

III. ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:

Испратете CV (биографија на апликантот), мотивациско писмо заедно со финансиска понуда (цена по ден) по електронска пошта на crpm@crpm.org.mk  и aleksandar.cekov@crpm.org.mk  со назнака Апликација за Експерт за Е-безбедност до 27.12.2019 година.

Согласно Законот за заштита на лични податоци Ве молиме во текстот на е-поштата да наведете дали прифаќате Вашите податоци да се чуваат во збирката за идни вработувања во Центарот за истражување и креирање политики – ЦИКП Скопје или сакате Вашите лични податоци да бидат уништени по истекот на активниот оглас.

Апликациите кои не ги исполнуваат условите од аспект на поседување на соодветно образование, работно искуство нема да бидат земени предвид. За интервју ќе бидат поканети само оние кои комисијата на ЦИКП ќе ги претселектира и стави на кратка листа на најдобри кандидати за позицијата.

ЦИКП е средина која нуди еднакви можности. Лицата од ранливи групи и жени се особено охрабрени да аплицираат.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support