Municipal officials with in-depth knowledge оn energy efficiency

Share This Post

 

Energy legal framework in Macedonia and In the EU, basic guidelines and suggestions in regards to the development of municipal programs on energy efficiency, techniques and mechanisms for recording energy consumption, ESCO companies, energy efficiency in public procurement – these were some of the topics and contents which were presented during the first training devoted to municipal officials in the frames of the IPA Cross-Border Cooperation Program Project between Albania and Macedonia funded by the EU under the title “Initiative to enhance public dialogue on sustainable use of energy.” The training held in Hotel Molika – Pelister, was attended by representatives from several municipalities such as Bitola, Kicevo, Mavrovo and Rostusa, Novaci, Debarca , Demir Hisar and etc.

 

 

At the two-day event, attended municipal officials not solely involved and related to energy and energy efficiency, by representatives from other departments such as funding and budget, planning and urban environment. Participants expressed appreciation for the opportunity to hear for the latest possibilities, solutions and tools for decreasing energy consumption in municipalities and how energy efficiency to become an integral part of the operation of all municipal departments. They especially expressed gratitude that among the topics, they were acquainted with “Financing projects in the area of energy efficiency.” The finances are the major problem and obstacle to foster the investments and activities in municipalities, whereas the content of this training session informed the representatives for the  financial entities that provide loans and grants for projects in this area – EU , EBRD, World Bank and others.

 

 

The next training is scheduled for September at which will be invited representatives of civil society, business community and citizens who will be infomrmed about the of energy efficiency investments.

 


 

ОПШТИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ СО ПРОДЛАБОЧЕНИ ЗНАЕЊА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

 

 

Енергетската правна рамка во РМ и ЕУ, основни насоки и сугестии околу подготовката на општинските програми за енергетска ефикаснсот, техники и механизми на бележење на потрошувачката на енергија, ЕСКО компании, енергетската ефикасност во јавните набавки – ова беа само дел од темите и содржините кои беа презентирани на првиот тренинг наменет за општинските службеници во рамки на ИПА проектот за меѓугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија, финасиран од ЕУ под наслов “Иницијатива за јакнење на јавниот дијалог за одржливо користење на енергијата“.  На тренингот кој се одржа во х. Молика – Пелистер, присуствуваа преставници на неколку општини меѓу кои Битола, Кичево, Маврово и Ростуша, Новаци, Могила, Дебарца, Демир Хисар и Крушево.     

 

На дводневниот настан, освен општинските службеници кои се директно поврзани со енергетиката и енергетската ефикасност, присуствуваа и претставници од секторите финансирање и буџет, планирање и урбанизирање и животна средина. Присутните изразија благодарност за можноста да ги чујат најновите можности, решенија, алатки и механизми за намалување на потрошувачката на енергија кај општините, но и за тоа како енергетската ефикаснсот да стане составен дел од работењето на речиси сите општински сектори. Особено изразија благодарност што меѓу темите се најде и темата „Финасирање на проекти од областа на енергетската ефикасност“. Имено, финансиите се главна пречка и проблем за позасилено инвестициско темпо во општините, а содржината од оваа тема придонесе преставниците од општините да се запознаат со тоа кои финасиски субјекти нудат кредити и грантови за проекти од оваа област како што се ЕУ, Европсата банка за обнова и развој, Светската банка и др.

Следниот тренинг е планиран за месец Септември кога ќе бидат поканети преставници од невладиниот сектор, бизнис заедницата и граѓаните на кои ќе им бидат предочени полезноста и користа од енергетската ефикасност, но и вложувањата во оваа област.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More To Explore