Оглас за избор на практикант/практиканка

Share This Post

CRPM Skopje / ЦИКП Скопје е тинк тенк сп седиште вп Македпнија и сп прпектни активнпсти вп Југпистпчна Еврппа. Канцеларијата вп Македпнија заппчна сп рабпта вп 2004 гпдина и денес има вкупнп 10 врабптени кпи рабптат на истражуваое и анализа, градеое на капацитети и евалуација вп пбласта јавни пплитики. CRPM Skopje / ЦИКП Скопје, пбјавува пглас за регрутирање на:

ПРАКТИКАНТ/KA

повеќе тука

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support