Обуки за антидискриминација / Traninings On Antidiscrimination

Share This Post

Во рамките на проектот: Размена на најдобри ЕУ практики за имплементација на законодавството од областа на антидискриминацијата, во текот на месец Септември беа спроведени две обуки. Првата обука се оджа во Штип на 18 Септември и на неа присуствуваа претставници од невладини организаации и синдикати од сите 8 региони во Република Македонија. Втората обука се оджа на 21 Септември во Охрид и на неа присуствуваа претставници на општиниските комисии за еднакви можности.

Under the project: Exchange of EU best practices in area of antidiscrimination legislation enforcement, two trainings were held. The first training was held in Shtip on 18th of September and the participants were representatives of civil society organizations and trade unions. The second training was held in Ohrid on 21st of September and the participants were representatives of municipal commissions for equal opportunities between men and women.

 

 

 

 

 

 

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support