[HR_IMAGE_SHOW:TYPE=gallery12:W=520:H=188:SPEED=1:BGCOLOR=#FFFFFF:GAP=5:RANDOM=YES]


PROGRAM


Клуб на пратеници, 11 – 15 декември 2006

08:30 – 08:45 Регистрација на учесници
08:45 – 09:00 Вовед за процесот на стратешко планирање посебен осврт на финалните   активности
09:00 – 09:30 Механизми за усогласување на трошоците од акцискиот план со   одобрениот буџет
9:30 – 9:45 Кафе пауза
9:45 – 10:15 Анализа на стратешки план – усогласување, претпоставки, предуслови,   анализа на одобрени / приоритетни програми
10:15 – 10:45 Работа во групи – анализа на стратешки план и програми
10:45 – 11:15 Презентација на работата на групите
11:15 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 11:50 Акциски план (што е; како се прави; алатки за акциски план)
11:50 – 12:50 Работа во групи – подготовка на акциски планови
12:50 – 13:30 Презентација на работата на групите
13:30 – 14:30 Ручек
14:30 – 15:00 Индикатори за успешност, следење и евалуација
15:00 – 15:30 Работа во групи – дефинирање на индикатори за успешност,   стратегија за следење и евалуација
15:30 – 16:00 Презентација на работата на групите
16:00 – 16:30 Заклучување на обуката

EVALUATION


1. Дали сте задоволни од избоот на темите кои беа предмет на работилница ?

2. Дали сте задоволни со презентациите ?

5

3

3

2

4

4

5

4

5

3

5

4

5

3

4

4

4

2

5

3

5

5

4

3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

4

4

4

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

4

4

4

3

5

5

3

4

3

5

5

5

5

5

5

5

1-(0)
2-(0)
3-(4)
4-(6)
5-(25)

1-(0)
2-(2)
3-(7)
4-(10)
5-(22)

 

 

 

3. Која презентација ви остави најдобар   впечаток?

акциско планиорање и индикатори на успешност.   Би сакала презентациите да не се врзани само на слајдовите. Значи послободно   и попрактично пренесување на знаењето и информациите

механизми за усогласување на трошоците од   акцискиот план со одобрениот буџет

планови за спроведување

девојчето

механизми за усогласување на трошоците од   акцискиот план со одобрениот буџет

сите беа успешни, особено не би издвојувал

презентациите предавачите убаво си ги прочитаа   и не кажаа ништо повеќе од она што беше напишано

првата анализа

поврзаноста на стратешките планови и буџетски   циркулар -Тони Димовски

првата презентација

сите беа добри и оставаат ист впечаток

акциски план

сите

презентацијата за мерење успешност, следење и   евалуација

презентацијата на планови за спроведување   односно изготвување на акционен план

анализа на стратешки план и програми   усогласување, претпоставки,предуслови

анализа на стратешки план

презентацијата на Жидас Даскаловски и Марија

сите презентации беа впечатливи

сите

не би издвојувал никого сите беа успешни и   добри

усогласување на стратешкото планирање со   буџетот

презентацијатаза анализа на стратешки план   -усогласување,претпоставен,предуслови,анализа на приоритетски програми

од вработените во ГС

сите презентации баеа сеопфатни и едукативни

индикатори за успешност, следење и евалуација

мерење на успешноста

сите презентации се обидоа да дават основна   слика за предлогот што се презентира

мерење на успешност,следење, евалуација

презентацијата за индикатори на успешност

мерење успешност

анализа на стратешки план

прва и трета презентација

мерење успешност,следење,евалуација

индикатори на успешност

мерење,успешност,следење и евалуација

индикатори за успешност, следење и евалуација

анализа и други теми особено од Иван   Билибиловски и други сите беа солидни

сите беа солидни и не можам да одвојам некој   посебно

 

4. Дали сметате дека работата на групи беше   корисна?

5. Дали сметате дека преку Работилницата се   стекнавте со нови вештини кои ќе ви користат во пон-атамошната работа?

4

4

3

3

4

3

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

2

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

4

5

5

4

4

5

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

5

5

5

5

4

5

4

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

4

4

1-(0)
2-(0)
3-(2)
4-(9)
5-(30)

1-(0)
2-(1)
3-(3)
4-(13)
5-(21)

 

 

 

6. За кои други теми би сакале да се   организираат слични работилници/семинари?

сите теми кои се директно вклучени во   стратешкото планирање се секако корисни и интересни

план на активности

активности кога стратешкиот план се ажурира   надоградува а не кога се изготвува нов карактеристично при усогласување на   секторските членови во восклопен на ниво на министерството

поврзаноста на стратешките планови со буџетот

усогласување на финансиите ова со буџетот во   секој посебен план во секоја активност,акционен план во секоја програма   итн.методи на управување на фин.

усогласување на стратешките планови со   финансиските средства предвидени во буџетот начин и методи на предвидување   финансиски средства во буџетот

фискални стимулации како составен дел и   донесување на сите законски акти и подакти

како да се формира стратегија за буџетот во   секое министерство а во министерствата буџетот во секторите

индикатори на успеха,пополнување на буџетски   циркулар

странски инвестиции, постигнати резултати   можности и перспективи,Нивно влијаније врз економскиот напредок(развој)

систем на пресметка на ресурси и доаѓање до   вредноста(цената)на ресурсите

усогласување на легислативата во Р.М.со она на   ЕУ.Запознавање на столбовите на ЕУ со нејзините институции и органи

мерење на успешност, следење, евалуација

процесот на кодификација и усогласување на   правото и законите на РМ со прописите на ЕУ за побрзо интегрирање во   процесите за пристап кон НАТО ,ЕУ

за сите

капитално буџетирање, индикатори за   успешност,следење и евалуација

изработка на хоризонтални програми,развивање   на заеднички функции во С.П

за Performance Management process, за Quality   Management и за индикатори за успешност

би требало да се разработи секоја од   понудените теми поединечно со посебен акцент на темата за индикаторите на   успешност

за одделна тема повеќе време ( на пример еднен   ден за една тема за да може да се обработат надлежности од повеќе институции

било која тема би била на корист и на аорганот   и на службеникот за подобар квалитет и успешна администрација

начинот (основи)за одредување на индикатори за   предлог-бузетот и индикатори за мерливост на стратешки и акциони планови

професионализација на јавната администрација

влијанијето на промена на работното врем во   државната администрација во подобрување на ефикасноста на работата

финансии,буџет и др економски шеми

можеби бе за некоја посебна тема туку да е   специјализирано за одделните министерства во донесувањето на стратешките   планови.