[HR_IMAGE_SHOW:TYPE=gallery10:W=520:H=188:SPEED=1:BGCOLOR=#FFFFFF:GAP=5:RANDOM=YES]

Хотел ,,Белведере”, Охрид, 28 – 29 октомври 2007

Хотел “Тивериопол”, Струмица, 26-27. Октомври 2007

Хотел “Romantique”, Велес, 14-15 Септември 2007

Хотел “Петрол Компани”, Тетово, 08-09 Јуни 2007 год

Хотел “Romantique”, Велес, 5-6 Мај 2007

Хотел “Градче”, Кочани, 27-28 Април 2007

Хотел “Континентал”, Скопје, 13-14 Април 2007

 


PROGRAM


1-от ден

10:00-10:30 Регистрација на учесници
10:30-12:15 Воведни излагања за процесот на стратешко планирање и креирање политики (policy analysis) –Марија Ристеска

 • Што е јавна политика?
 • Циклус на креирање политики
 • Начела за креирање на политики
 • Правна рамка која го регулира процесот на креирање политики

Вежба

12:15-13:30 Пауза за ручек
13:30-14:45 Методи и техники на креирање на политики – Марија Ристеска

 • Анализа на состојбите
 • Проценка на ресурси
 • Утврдување на можни решенија / опции
15:00-15:45 Вежба (работа во групи – употреба на методи и техники)
15:45-16:00 Кафе пауза
16:00-16:30 Презентација на работата во групи
16:30-17:15 Анализа на политики на Балканот – зошто ни треба? – Жидас Даскаловски
17.15-17.45 Дефиниција на стратешко планирање – Жидас Даскаловски/ Марија Ристеска

 • Како се прават стратешки планови во Македонија
 • Анализа на стратешки план – претпоставки, предуслови, приоритети
17:45-18:15 Работа во групи – анализа на стратешки план
18:15-18.30 Кафе пауза
18:30-18:50 Презентација на работата на групите

2-от ден

09:00-09:30 Што е буџет (национален и на локална самоуправа) –Тони Димовски
09:30-10:00 Актери во буџетскиот процес (на национално и локално ниво) –Тони Димовски
10.00-10.30 Поврзаност на буџетскиот процес со стратешкото планирање – Тони Димовски
10:30-10:45 Кафе пауза
10:45-11:45 Буџетски процес –Тони Димовски

 • Како се планира, усвојува и извршува буџетот на национално ниво
 • Како се планира, усвојува и извршува буџетот на локално ниво
11:45-12:45 Работа во групи на проценка на финансиски импликации на стратешките планови и програми врз буџетот на РМ / општината – Тони Димовски
12:45-13:15 Презентација на работата во групи
13:15-14:30 Ручек + Кафе
14:30-15:00 Аргументирање, презентирање, информирање на јавноста – Жидас Даскаловски
15:00-15:30 Мониторинг на буџетскиот процес и спроведување, следење, евалуација – Жидас Даскаловски
15:30-16:00 Вежба (работа во групи)
16:00-16:30 Презентација на работа во групиЕвалуација на обуката

EVALUATION


Хотел ,,Белведере”, Охрид, 28 – 29 октомври 2007

1. Според мене целта на оваа обука е целосно остварена. Посебно го подржувам излагањето на Марија за програмскиот буџет, затоа што целосно е во право. Сите бевте супер, само продолжете така.

2. Темите одбрани за потребите на оваа обука беа актуелни, предавачите на висина на задачата, а учеството на учесниците на задоволително ниво. Заминуваме од оваа работилница, побогати со нови знаења и искуство пред почетокот на новиот циклус на буџетирање за 2008 год.

3. Обуката е одлична, бидејќи ни беа презентирани новини кои доколку би ги примениле во нашето работење, би придоенле за промени во позитивна насока. Активно бевме вклучени во работилниците преку вежби и дискусии. На тој начин имавме можност да го изразиме нашето мислење и да размениме искуства од нашето секојдневно работење.

4. Сметам дека обуката организиранан од ЦИКП и Фридрих Еберт, ја оправда својата цел и успешно ги пренесе знаењата поврзани со конкретнава тема. Лично, како заинтересиран граѓанин успеав да се стекнам со нови знаења и посебно би ја пофалила определбата преку практични вежби да се пренесе темата и истата да се совлада. Искрени честитки за успешната обука.

5. Добро органзирано, со пријатна атмосфера, извонредно одржани предавања. Да се породолжи и понатаму со едукација на граѓаните со цел да се покрене свеста за тоа како се трошат парите на граѓаните.

6. It was a nice seminar. I got some information about the special view and practice in Macedonia related to public policy and the policy making process.

 

Хотел Тивериопол, Струмица, 26-27. Октомври 2007

1. Ok, good mood, (5), J

JБудење !!!…Анализа !!!

Добро беше се во главно, малку…хм дел од нас, од слушателите, беа здодевни и премногу зборуваа и кога требаше да слушаат, па би требало да сте малку построги за да се подигне продуктивноста и да се доискажете. Изгледате наобразовани и вооружени со факти. Keep On J

Обуката беше во секој случај корисна тема и актуелна. Предавачите некои „филозофираа“ и кажуваа селективни работи, но овде најобјективно мора да се каже дека проф. Жидас Даскаловски е одличен предавач, директен и искрен, кажувајќи ги реално работите.

Обуката беше солидно организирана од страна на организаторите. Темите што ги обработувавме овие 2 дена согурно дека ќе ги пеимениме и во пракса и во секојдневниот живот.

Одличен семинар, одлични работилници, застапувани од еден млад и доста професионален кадар, се одржа многу успешно со еден интерактивен карактер. Повеќе разговаравме и ни беа пренесени доста знаења на еден многу достапен начин за нас.

Најдобра презентација од сите предавачи. Највисока отцена 5.

Обуката беше добро организирана и многу поучна. Задоволни сме од предавачите. Би требало почесто да се организираат обуки од областа на креирање на јавната политика.

Одлични бевте. Продолжете и понатаму со вашите креативни идеи и вашето знаење спроведете го на дело. Има потреба од уште вакви семинари и обуки.

Корисна обука. Слушнав нешто ново. Одлично. Интерактивност до перфекција.

 

Хотел “Romantique”, Велес, 14-15 Септември 2007

1. За време на обуката имаше пријатна атмосфера за работа, а информациите содржани во презентациите беа корисни и интересни.

2. Обуката беше успешно организирана. Излагачите беа интересни и успеваат да го задршат вниманието. Верувам дека ќе биде корисн аво моето понатамошно работење. Само продолжете така.

3. Најпрво благодарност до Фондацијата Фридрих Еберт и Центарот за истражувањ еи креирање политики кои ја организираа оваа обука. Најпозитивна оценка во однос на интерактивноста на одржаните презентации. Мислам дека потребно е да бидат поканети и претсатвници од останатите министерства. Книгата ,, Водич во буџети” е токму наменета за оние кои сакаат да научат нешто ново.

4. Избегнување на содржински расправи ( расправите беа надвор од проблематиката на учесниците). Препорачувам повеќе фокус на модулски пристап, методологии и конкретни системи и процедури ( вклучувајќи го и буџетирањето, ИПА фондовите и сл. Потребно е примена на повеќе практични вежби со апликативни примери и малку појасен фокус на веќе предложените теми и содржини. Што се однесува до сместувањето и работните услови, одлично испланирано.

5. Одлично организирана обука, како во однос н апрезентерите така и во однос на сместувањето. Интересно и интерактивно дружење и можност да се научи нешто ново, особено во области кои не ми беа претходно познати.

 

Хотел Петрол Компани, Тетово, 08-09 Јуни 2007 год

 1. Обуката за Крењирање      политики и транспарентно буџетирање беше добра, во целина беа презентирани      практични работи.
 2. Темата е доста      корисна за мене. Знаењето што го стекнав ќе го применам во моето работење,      но и ќе го пренесам на останатиоте колеги од мојот оддел. Исто така, кон      делот за буџет претставникот од министерство за Финансии би требало малку      поинтерактивно да ја води дискусијата со цел да не вклучи и да го задржи      нашето внимание.
 3. Добри предавачи кои      се секогаш отворени за дискусија на било која тема. Голем дел од обуката      повеќе е фокусирана на НВО сектрот, а многу помалку на буџетскиот дел које      поинтересен за општините. Материјалите и техничката подготовка беше      солидна.
 4. Организацијата е      одлична. Предавањата се супер.
 5. Предавачите беа      добри, со една мала забелешка дискусијата треба да биде по атрактивна и      пожива. Забелешката е во однос на тоа што немаше превод на албански јазик      и на материјалите и з авреме на одржувањето на предавањата.
 6. За мене вториот ден      беше поинтересно. Текот на обуката би можел да биде поинтензивен.
 7. Органзиацијата е      добра. Темите одбрани за дискусија произлегуваат од праксата и тоа е      добро. Материјалите требаше да бидат преведени на албански јазик.
 8. Како учесниук сум      презадоволен, затоа што имаше интерактвна дебата од двете страни. Темата е      многу интересна и дефинитивно научивме многу работи.
 9. Сместувањето и      организацијата оценка 5. Одлична оценка за предавачите Даскаловски, а      посебно за Марија Ристеска поради поцелосна презентација. Избор на      тема-полн погодок ( во општините ретко кој го познава централниот буџет      кон кој се повеќе се приближуваат и општините). Продолжете така…..
 10. Организација,      сместување и храна-добро. Темите беа интересни и времетраење на обуката      беше доволно. Презентерите беа подготвени и комуникативни со учесниците.      Можеби требаше да има малку повеќе практични примери. Пропустот е на      страната на органзиаторот.
 11. Марија      Ристеска- одлично излагање. Жидас Даскаловоски-одлична провокација за      учесниците. Тони постигна голем интерес и поттикна дискусија преку одлично      предавање, со тоа што беа потребни малку повеќе практични примери.Можеби      требаше да се одбере локација во градот.

 

Хотел “Romantique”, Велес, 5-6 Мај 2007

1. Организацијата беше на најдобро ниво во смисла на храна, презентации и дискусии помеѓу учесниците. Научив што е програмски буџет, како се изготвува. Темите што се презентираа ги задоволи моите очекувања. Вакви обуки треба да се одржуваат почесто. Како мал недостаток е тоа што немаше човек од Мин. За финансии – сектор трезор, за да продискутираме за трезорското работење (тоа со кои проблемипри работењето се судираат).

2. Одлична организација на буката, со супер избор на хотел, добро селектирани учесници, одлични предавачи се еден мал исклучок. Мене лично ми се допадна програмата, ми се разјаснија некои дилеми, а стекнав и нови знаења, кои се надевам ке ми користат за понатаму.

3. Генерално во однос на обуката сум задоволна. Ми се допадна презентацијата од Мариај Ристевска која при нејзиното презентирање успешно го задржуваше вниманието на учесницие со искуства од практиката. Задоволна сум и од организацијата на обуката.

4. Сместувањето и исхраната беа на задоволително ниво. Просторијата каде што се одржуваше обуката беше премала и несоодветна за ваков вид на обука. Материјалите – задоволуваат. Презентацијата задоволува. Предавачите одлични . Времетраењето на обуката е во ред, но пренабиен распоред. Ви благодарам схто не поканивте.

5. Тренингот беше ОК. Мали проблеми имавме со пренапорнат агенда. Искрено целава програма е подобро да биде во три дена. Глобално темите беа ОК, првиот ден. А кога зборуваме за вториот ден, првиот дел од денот беше напорен, досаден, исполнет со многу теорија. А за предавачите имам само пофални зборови. Вистински професионалци. Глобално само позитивни критики и се надевам дека оваа традиција на реализација на добри тренинзи ќе ја реализирате и понатаму успешно. Уште еднаш секоја чест!

6. Организација одлична (избор на место, храна, тема, идеја). Материјали супер. Предавачи одлични. Времетраење: многу набиен распоред, повеќе паузи. Одлично поминат викенд, благодарам!

7. Организација: пристојна и добро имплементирана идеја. Наталија – баш би сакала повторно да организираш ти некоја обука и да не повикаш. Предавачи: одлични. Теми: многу интересни, многу сличен процес ( скоро ист) како пишување/креирање на проекти, начинот на предавања беше во ред, но потребно е повеќе практичен дел (работи во групи и дискусии, дебати, можете да пробате со барометар). Хотелот: супер услови и услуга. Времетрањето: можеби би требало да биде на 2 викенда, премногу обемна тема. Материјали: Имаше се што е потербно.

8. Збиен распоред -, Мала просторија непрегледна, Хотел и соби +, Предавачи ЦИКП+, Предавач мин. за финансии – (нема интеракција и се базира само на сувопарна презентација). Учесници +, Локација +. Предлог за понатаму: Колку што е возможно повеќе реално и директно посочување на примери или документи кои се предмет на обука, за да се избегне апстрактност на темата!

9. Знам дека звучи нереално, меѓутоа се беше одлично. Почнувајќи од организација, а посебно предавачите првиот ден, бидејќи на невообичаен начин успеа да ни го задржат вниманието и на интересен, едноставен начин да ни ја доближат материјата. Во ниедна секунда не ми беше досадно а и научив многу работи. Браво!

10. Обуката од страна на фондацијата и ЦИКП е успешна поради квалитетот на предавачи и примерите кои беа презентирани и програма која беше пред се потребна на учесниците од локалната општина. Еден ваков вид на обука е потребен специјално за советите на општините поради нивниот застарен тип на размислување и дејствување, кои се рефлектираа и на сите граѓани. Од моја страна не очекував еден ваков сериозен пристап од страната за организаторот. Браво за предавачите, условите и добрата вештина да се пренесе знаењето кој е битен сегмент.

11. Сабота 05.05.2007 – одлична обука за креирање на политики, корисни средби со присутните и со одличните презентери. Недела 06.05.2007 – релативно добра обука за транспарентно буџетирање.

12. Несоодветна просторија за семинар. Лоши презентерски способности, монотона презентација која што воопшто не ми го задржа вниманието. Само еден case study ми изгледаше недоволно, немше модератори во групите и тоа според мене беше недостаток. Презентациите на презентерите беа добри со можност за подобрување.

13. Место на одржување на семинар – одлично. Технички услови – одлично. Обучувачи од ЦИКП – одлични. Темите одлични. Дружење – прекрасно. Храна – ОК, ногу сува, без сосови.

14. Позитивни страни: Обуката е во суштина корисна. Организацијата добра. Предавачите исто така квалитетни. Негативни страни: Темите беа прилично воопштени. Обуката, мислам дека многу нема да ми користи, беше одржана во време на викенд!

15. Во секој случај обуката беше корисна, едукативна, конструктивна.

16. Сабота: одличен пристап, едноставен и разговорлив за сите. Корисно од аспект не само на конкретната тема, туку и од аспект на аналитичен пристап кон проблемите воопшто. Генерално одлично. Недела: апсолутно ништо не разбрав од тоа што презентерот го зборуваше(не знаеше да го задржи моето внимание (монотона интонација), непознат терен за мене. Изборот на хотелот е одличен поради поголемата можност за комуникацијата и дружење меѓу учесниците (поради оддалеченоста од домот. Би сакал да учествувам на следна обука/семинари.

17. Структурата на учесниците на оваа работилница беа од разни структури кои што се директно заинтересирани за поставените теми и учесници кои се извршители, ова дава одличен резултат за презентација на сопствената проблематика. Техничката организација беше на одлично ниво. Атмосферата беше релаксирачка, го задржа моето внимание целосно. Едукацијата за мене како личност беше и е многу корисна, добра идеја, информации кои не ми биле целосно дефинирани. Заклучок: многу успешна работилница, кога што оставија простор да посакаме повторна средба на теми кои што се битни од нашиот развој како вработени.

18. Локација – супер добро е, местово е мирно, удобно и пријатно. Материјали – добри, се може и подобри. ЦИКП – феноменални, им пожелувам успех, здравје и се најдобро. Мин. за финансии – да биде поздравен и поинтересен. Дали научив? – Многу. Дали имам ново искуство? – Да и тоа феноменално. Друштво? – Нема подобро никаде да најдам. Дојдов заспан и отидов разбуден. Фала многу!

19. Организација: одлична. Презентерите го задржуваат вниманието и придонесуваат за дискусија меѓу учесниците. Дискусијата придонесе за излагање на различни ставови и гледања. Теми: научив ново во однос на јавни политики, креирање на политики. Односно за се она што го работам предходно да истражувам, да анализирам, да го спроведам, а потоа да ги евалуирам резултатите. За буџетот ништо ново, се ми беше познато. Одлично дружење, одлична атмосфера, нови пријатели и познанства.

 

Хотел “Градче“, Кочани, 27-28 Април 2007

А. Содржина

П1: Дали обуката беше на ниво на очекувањата? Овозможи ли трансфер на нови знаења? Даде ли можности за контакти со нови колеги и наплив на нови идеи?

Одговори:

1

2

3

4

5

6

7

8

да

да

да

да

да

да

да

да

9

10

11

12

13

14

да

да

да

да

да

да

15

16

17

18

19

20

да

да

да

да

да

да

1 Запознавање на работата на   различни организации и размена на успешни примери
2 Поттик за понатамошно   продлабочување

П2: Дали знаењата кои ги добивте на обуката ќе бидат корисни за вашата работа? Што поточно сметате дека ќе биде најкорисно?

Одговори:

1 2 3 4 5 6 7 8
да да да да да да да да
9 10 11 12 13 14
да да да да да да
15 16 17 18 19 20
да да да да да да
1 Да се   подобри вклученоста во Локалната самоуправа во креирање на стратешките   планови и буџетирањето (подобрување на политиките).
2 Креирање   на буџет, приоѓање на проблемите, нивно одредување и пристапување кон нивно   решавање.
3 Потреба   од пернаментна евалуација
4 Планирањето   на буџетот
5 Јавна   политика, методи на јавна политика, стратешко планирање и програмско   буџетирање
6 Методи   и техники на креирање на политики
7 Најкорисни   ќе ми бидат знаењата од креирање на политики на локално ниво.

П3: Дали имате некои сугестии за подобрување на програмата на обуката? Додавање на нови содржини? Нови обучувачи? Повеќе примери? Организација на обуката на ниво на министерства за да се зајакне капацитетот за креирање политики на ниво на министерство?

Одговори:

1 Повеќе   примери и вежби
2 Повеќе   практична работа во групи и работа со институции од ист или сличен сектор
3 Повеќе   практична работа
4 Пожелно е   да биде повеќедневна обука и да се додадат повеќе активности
5 Повеќе   примери да има
6 Не
7 Не
8 Не
9 Повеќе   примери
10 Сметам   дека програмата на обуката е одлична , опфатени се сите содржини. Обучувачите   беа и повеќе од одлични. Немам никакви сугестии.
11 Повеќе   интерактивна работа
12 Буџетирање   на ниво на локална самоуправа и НВО сектор
13 Би било   подобро да има повеќе примери

– Останантите немаат коментар.

П4:Дали вашата институција би била заинтересирана за редовни консултативни состаноци со ЦИКП Скопје и координација на Секторот за анализа и креирање политики на ГС на Владата на РМ?

1 Да
2 Да
3 Да,   креирање на јавни политики според стандарди на ЕУ
4 Да, тоа   што ќе има потреба и во врска со жената и политиката
5 Да
6 Да
7 Да,   креирање на јавни политики според стандардите на ЕУ
8 Да,   младинска политика
9 Да,   истражувања во образованиетои развој на туристичките потенцијали
10 Да, во   анализа на некои локални политики или политики на организацијата
11 Да
12 Да, во   вршење на анализи за развојот и унапредување на земјоделството во РМ
13 Да, во   креирање политики
14 Да,   изработка на анализи

– Останатите немаат одговор.

А. Технички аспекти

Како ви се допадна локацијата на која се одржа обуката?

1 одлична
2 одлична
3 одлична
4 одлична
5 ослична
6 одлична
7 одлична
8 одлична
9 одлична
10 одлична
11 одлична
12 одлична
13 одлична
14 одлична
15 одлична
16 одлична
17 одлична
18 одлична
19 одлична   (одлични услови за следење на обука од овој вид
20 добра

Што мислите за должината на обуката?

Одлична

добра

лоша

1 Одлична (иако   траеше прилично долго, беше интересно и занимливо и обучувачите се потрудија   да ни го привлечат вниманието)
2 Одлична (доволно долго за да се сочува ниво на   концентрација)
3 Одлична
4 Одлична
5 Одлична
6 Одлична
7 Одлична
8 Одлична
9 Добра (некординирани паузи)
10 Добра (може да траеподолг период, со што   поуспешно би се обработиле темите)
11 Добра (премногу натрупана)
12 Добра
13 Добра
14 Добра
15 Добра
16 Добра
17 Добра
18 Добра
19 Добра
20 Лоша

Како го оценувате вашето учество? Беше ли доволно? Можевте да бидете поактивни?

Одлична

добра

лоша

1 Одлична   (учество со давање примери и прашања)
2 Одлична (повеќе работи во групи)
3 Одлична
4 Одлична
5 Одлична
6 Одлична
7 Одлична
8 Добра (лош распоред, просторијата мала,   директни прашања од водачите до самите учесници)
9 Добра (интеракцијата, секогаш може да биде   подобра)
10 Добра (немањето доволно искуство и краткиот   временски период на вклученост во оваа сфера ми оневозможи целосна вклученост   во дискусиите)
11 Добра
12 Добра
13 Добра
14 Добра
15 Добра
16 Добра
17 Добра
18 Добра
19 Слабо   учествувам поради недоволна вклученост во локалната самоуправа во нашата   општина, но се надевам после оваа обука ќе се трудам да ја сменам политиката   на моето однесување во корист на подобра соработка во лок.самоу.
20 Можев да   бидам многу поактивна, но секогаш има недокажани кои зборуваат предолго и   пречесто