Тема времетраење
Претставување на учесниците-дефинирање на основни познавања од анкетирање, внесување и обработка на податоци 30 мин
Што е анкетирање? Зошто и кога е корисно? -презентација и дискусија? 1 час
Што е примерок? Креирање на примерок (пригоден наспроти репрезентативен) Вежба: правење на репрезентативен примерок 40 мин
Правење на прашалник Видови на прашања:позитивни и негативни страни на отворените и затворените прашања-Дискусија – 15 минути

Карактеристики на добри затворени прашања (исцрпни, терминолошки јасни, не е двојно прашање, алтернативите не се преклопуваат, повторуваат) , презентација и дискусија

-15 мин Вежба: избирање на тема и составување на 3-4 прашања 30 минути

1 час
Спроведување на анкета -телефонска анкета-теренска анкета 30 мин Вежба за анкетирање

–играње на улоги:

-Телефонско анкетирање ( по прашањата подготвени во текот на претходната вежба)

-Теренско анкетирање (по прашањата од прашалник подготвен од ЦРПМ)

2 часа