14.05.2006

Новиот процес за наплата на придонес кој се имплементира од оваа, 2006 година овозможува рационална и економична постапка на собирање на податоци за пресметани придонеси од плата за секој осигуреник пооделно.

Податоците се доставуваат на единствен образец пресметка по електронски пат. На почетокот, овие податоци ќе ги користи Фондот за Пензиско и Инвалидско Осигурување на Македонија, но во подзаконските акти на Фондот дадена е можност истите да ги користат и други органи и институции доколку се заинтересирани. Другите фондови и институции можат да склучат договор со Фонд ПИОМ за размена и користење на податоците.

Содржината на податоците кои ќе ги собира Фондот ги задоволува потребите и на другите фондови и институции за пресметување на придонесот од плата бидејќи ги користат истите параметри кои се вградени во нето и бруто основицата за пресметување на придонес.

Новиот процес за наплата е конципиран да обезбедува во единствена постапка со која се собираат контролираат и распределуваат придонесите за државниот и приватните пензиски фондови.

Овој пристап е ефикасен и рационален затоа што осигуреникот во новиот систем остварува пензија од државниот и приватните фондови.

По имплементацијата на новиот систем за наплата на придонес Фондот може да ги собира, контролира и наплатува и другите придонеси од платите. Тоа го овозможува концептот на новиот проект за наплата на придонеси кој ги обезбедува сите податоци потребни за пресметување како на придонесите од плата во целина така и за персоналниот данок од доход.

Додека Фондот ја спроведуваше тримесечната пилот фаза пред постепено активирање на системот од неговата целосна имплементација во втората половина од минатата година( октомври 2005 година), Владата, притисната од меѓународните инстутуции, пред се од ММФ, преговара за финансиска поддшка на буџетот во рамките на кои ќе прифати обврска да воспостави нов систем за единствено собирање на придонеси од платата, процес кој што е долготраен, многу скап и нецелисходен особено кога веќе постои систем кој е оперативен и кој се покажа за ефикасен (за месец Март 2006 се наплатени скоро 16,6% повеќе придонеси од истиот период минатата година).

За воспостувањето на овој систем се потрошени 5 години, три заеми и вкупно 10 милиони долари кои ќе ги враќаат нашите идни генерации. Затоа ја повикуваме Владата да пристапи кон постепено вклучување и на другите придонеси од платата во институцијата која е подготвена истите да ги администрира- Фонд ПИОМ. Така ќе потврди дека умно се грижи за парите на оние кои плаќаат данок, но и дека може да остане цврста пред притисоците на меѓународните финансиски институции кои во Македонија гледаат Пазар за нови задолжувања.


SITEMI I RI PAGËSËS SË KONTRIBUTEVE

Procesi I ri I pagesës së kontributeve e cila implementohet nga viti2006 të, mundëson procesin recional dhe ekonomik në grumbullimin e të dhënave për llogaritjen e kontributeve nga rroga për çdo të siguruar veçmas.

Të dhënat vëndosen më një formularë të përbashkët ku parallogaria bëhet në mënyre elektronike. Në fillim, këto të dhëna do ti shfrytëzoj Fondi për Sigurim Penzional dhe Invalidorë në Maqedoni, por në aktet nënligjore të Fondit, është e dhënë mundësia të njëjtat ti shfrytëzojnë organe dhe institucione tjera në qoftë se janë të interesuar. Fonde tjera dhe institucionet mund të kontraktojnë marveshje më Fondin për SPI për këmbim dhe shfrytëzim të informative.

Përmbajtja e të dhënave të cilat do ti grumbulloj Fondi, i plotëson nevojat të Fondeve dhe Institucioneve tjera për llogaritjen e kontributeve nga rroga, për shkak se I shfrytëzojnë parametrat e njëjtë të cilat janë të ndërtuar në to dhe bruto baza e rrogës për llogaritjen e kontributeve.

Procesi I ri I pagesës është I paramenduar që të sigurojë procedurë të vetme me çka grumbullohen dhe kontrollohen si dhe shpërndahen kontributet për Fondet penzionale shtetrore dhe private.

Kjo qasje është efikase dhe racionale për shkak se I siguruari në sistemin e ri realizon nga fondet shtetërore dhe private.

Pas implementimit të sistemit të ri të pagesës së kontributeve Fondi mund ti grumbulloj, kontrolloj dhe paguaj dhe të tjarat kontribute nga rrogat. Atë e mundëson koncepti I proektit të ri të pagëses se kontributeve I cili I siguron të gjitha nevojat të nevojshme për llogaritje, si dhe kontributet nga rroga në tërësi ashtu dhe për tatimin nga të ardhurat përsonale.

Deri sa Fondi e implementonte pilot fazën tremujore para aktivimin gradual të sistemit nga imlementimi I plotë nga gjysma e dytë nga vitit I kaluar (tetori 2005), Qeveria, në presion nga institucionet ndërkombëtare, para së gjithas nga FMN, zhvillon negociata për pëkrahjen financiare të buxhetit në kornizë të së cilës do të pranojë obligim të ndërtojë sistem të ri të përbashkët të grummbullimit të kontributeve nga rroga, proces që është afatgjatë, dhe I cili kushton shumë, posaçërisht kur më veç egzsiston system I cili është operativ dhe që u tregua efikas ( për muajin Mars 2006 janë paguar afërsisht 16,6% më shum contribute nga periudha njëjëtë vitin e kaluar).

PËr vëndosjen e sistemit janë harxhuar 5 vjet, tre huazime dhe 10 milion dollarë të cilët do ti paguajnë gjenratat e ardhshme. Prandaj bjëmë thirje qeverisë të bëj qasje graduale në inkuadrimin dhe të kontributeve tjera nga rroga në institucionin I cili është I aftë të bëj administrimin e të njëtave, FONDI SPI. Ashtu do të përdëftohet se me mençuri kujdeset për paratë të atyrëve që paguajnë tatim, po dhe se mund të ngelë e fortë para shtypjeve të Institucioneve financiare ndërkombëtare të cilët në maqedoni shikojnë pazar për borxhe të reja.