(Не)задоволство со даночната политика

Share This Post

Во 2016, 30-35% од бизнисите во Македонија биле задоволни со даночните стапки. Во 2014 задоволни биле околу 50% од бизнисите (со исклучок на фирмарината и социјалните придонеси). Каде што расте незадоволство растат и поттиците за даночна евазија.

In 2016, 30-35% of Macedonian businesses were satisfied with the tax rates. In 2014 however around 50% of them were satisfied with the tax rates (with notable exception of the company tax and social contributions). Where dissatisfaction grows also grow incentives for tax evasion.

More To Explore