02.11.2006

Напредокот на македонската економија зависи од тоа колку македонските компании ќе бидат иновативни или барем успешни во пресликувањето на методите на работењето на исти такви или слични компании од развиените земји. Постојат неколку начини накој македонските компании можат да бидат изложени на странски искуства:

а) преку посета на развиени земји и студиски престој во сродни компании од тие земји;

б) преку читање на стручна литература. Првата опција е скапа и бара поврзаност на компаниите со слични од развиените земји. А втората опција е компликувана. Зошто?

Купувањето на книги (стручна литература) за аналитички институти/тинк танкови како Центар за Истражување и Креирање политики или други компании не е регулирано со закон. Единствен начин на кој можеш да увезеш стручна литература како фирма е да ја увезеш за комерцијални потреби (продавање и правење профит од истото) за што давачките при увоз се големи. Нашите закони предвидуваат купување на стручна литература само за поединци и научни установи (за што има олеснителни околности при увозот-се ослободуваат од царина). Па така доколку компаниите или невладините организации во земјава сакаат да купат стручна литература од странство тоа треба да го направат преку лице кое е вработено или не е вработено во фирмата. Самите институции не можат да извадат кредитна картичка и затоа купувањето го вршат поединци вработени кои истата ја имаат.

Згора на тоа доколку сакате брза достава на порачаните книги од интернет базирани продавници како што е Амазон тогаш има дополнителни компликации. Нарачани преку UPS или DHL dоставата на вашите книги ќе биде со авион. Тие пристигнуваат на Аеродромот Петровец каде постои шпедитерска служба која за вас ќе го направи увозот, но за тоа да се случи вие мора да подигнете формулари од шпедицијата на Аеродромот, потоа да дојдете во Скопје и да уплатите во банка трошоци за увоз, потоа да се вратите со уплатницата во Аеродромот Петровец, но не можете сеуште да си ги земете книгите зашто парите треба да легнат на нивната сметка (за тоа треба ден – два зависи преку која банка уплаќате), значи повторно се враќате на Аеродромот по два дена за да ги земете книгите. И тоа чини многу пари, но особено време. Проблемите се помали доколку не се брзате и книгите ви се пратат по обична пошта и не со авион. Тогаш истите ги подигате во главната пошта каде ја плаќатете и царината.

Затоа зошто да го унапредувате работењето? Зошто да читате кога тоа е целосно искомпликувано во оваа земја која се спрема за економски бум!


BLERJA E LITERATURËS PROFESIONALE NGA JASHTË

Përparimi I ekonomis maqedonase mvaret nga ajo sa kompanit maqedonase do të jenë inovative ose të suksesshmë në pasqyrimin e metodave të punës të kompanive të njëjta apo të ngjajshme nga vendet e zhvilluara. Egsistojnë disa mënyra me të cilat kompanitë maqedonase mund tju nënshtrohen përvojave të jashtme:

а) Me vizita të vendeve të zhvilluara dhe qndrim-studim në kompani të ngjajshmë në në vende të tilla

б) Me lexim të literaturës profesionale.

Opcioni I parë kushton shum dhe kërkon lidhëshmëri të kompanive të ngjajshme me vendet e zhvilluara. Kurse opcioni I dytë është I komplikuar. Pse ?

Blerja e lbirave (literaturë profesionale)për institute anlitike, tink tank si Qendra për Hulumtim dhe Krijim të Politikave ose kompani tjera nuk është e regulluar me ligj. Mënyra e vetme me të cilën mund të sjellësh literaturë profesionale si firmë, është të importosh për nevoja komerciale ( shitja dhe bërja e profitit nga e njëjta) , për të cilën të dhënat për importim janë të larta. Ligje tona parashikojnë blerja e literaturës profesionale vetëm për individ dhe shtëpive shkencore( për cka ka rethana të lëshimit gjatë importimit – lirohen nga doganat . Ashtu që , në qoftë se kompanitë ose organizatat joqeveritare ne vend duan të blejnë literaturë profesionalë nga jashtë duhet të bëjnë atë me ndonjë person që është I punësuar apo jo në Firmë. Vetëm institucionet nuk mund të hapin kartelë krediti dhe për atë blerjen e bëjnë individ të punësuar që kanë kartelë. Mbi të gjitha, në qoftë se duani sjellje të shpejtë të librave të kërkuara nga internet faqet të bazuara siç është Amazon,atëherë ka komplikime të dyfishta. Blerje nëpërmjet UPS ose DHL sjellja e librave tuaja do të jetë më aeroplan . Ato arijnë në aerodromin Petrovec ku egziston , shërbimi I shpediterëve e cila për ju do të bëj importin, por që të ndodhë ajo patjetër duhet të merni formluarë nga Shpedicioni I Aeroportit, pastaj të vini në Shkup dhe të paguani në bankë harxhimet për import, pastaj të kthehni me fletëpagesat në Aeroportin Petrovec, por nuk do të mund ti merni menjëherë librat për shkak se duhet të arijnë paratë në xhiro-llogarinë e tyre(për të cilën duhet një –dy ditë mvarët prej cilës banke paguan), dmth përsëri duhet kthyer në Aeroport pas dy ditësh që ti merni librat. Dhe kjo kushton para, por posaçërisht kohë .Problemet janë më të vogla nëse nuk shpejtoni dhe librat ju dërgohen më poshtë të thjeshtë e jo me aeroplan . Atëherë të njëjtat I merni në poshtën kryesore ku dhe e paguani doganën.

Për atë, pse keni përparuar punën? Pse të lexoni kur ajo është plotëisht e komplikuar në këtë shtet I cila pregaditet për bum ekonomik!