План за имплементација на ГАП III на национално ниво

Share This Post

Во соработка со Заедницата на единиците на локалната самоуправа и со поддршка на Делегацијата на Европската Унија 🇪🇺 во Скопје, се одржа онлајн консултациска средба со единиците на локалната самоуправа.


Претставниците на единиците на локалната самоуправа го дадоа својот придонес кон подготовката на Националниот план за имплементација на Планот за родова акција III на ЕУ (Gender Action Plan III / ГАП III) издвојувајќи ги приоритетните области на локално ниво.

More To Explore