Инфографик: Правна рамка за претставување и вклучување на вработените во донесување одлуки

Share This Post

Информирањето и консултирањето на вработените е прашање на кое Европската Унија посветува должно внимание. Во рамките на процесот за хармонизација на домашното трудово законодавство беа транспонирани две значајни европски директиви со кои се поставува општата рамка.

Во најновиот инфографик погледнете дел од причините заради кои процесот на информирање и консултирање не заживеа соодветно во државата (преку работничките совети во домашните и мултинационалните претпријатија), со препораките за подобрување и усогласување на правната рамка.

Овој инфографик е изработен од ЦИКП во рамки на проектот “Подобрување на квалитетот и нивото на застапеност на вработените преку нивно прилагодување, вклучување и ефикасно користење на инструментот ЕРС од засегнатите страни во индустриските односи”, финансиран од Европската Унија.

More To Explore