Инфографик: Кој раководи со урбаните и месните заедници во општините?

Share This Post

📢❌ Анализата покажува апсолутна родова нееднаквост во раководењето со урбаните и месните заедници на општините. Од вкупно анализирани 220 урбани и месни заедници, 217 се водени од мажи.
❗🔎 Општините Гевгелија (2) и Старо Нагоричане (1) се единствените општини во кои има жени претседателки на урбани или месни заедници.
♀️♂️ Жените во руралните заедници се соочуваат со специфични предизвици. Идентификувањето на потребите и проблемите на оваа ранлива категорија на граѓани е од исклучителна важност.
Недостатокот на жени на позиции на претседателки на заедниците го отежнува креирањето на решенија и ги спречува во остварувањето на своите права и можности.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support