Инфографик: Кој раководи со градинките во општините?

Share This Post

📢🔎Анализата покажува апсолутна родова нееднаквост во раководењето со градинките. Од вкупно 16 градинки на територијата на 17те анализирани општини, само една градинка во општината Крушево е раководена од маж.

♀️♂️Традиционалните родови стереотипи, улоги и предрасуди, кои несразмерно ги погодуваат жените и мажите, се причината за постоечката родова нееднаквост во воспитно-образовните институции. Неискористените потенцијали на мажите и жените во различни области претставуваат загуба за општеството.

More To Explore