Инфографик: Кој го застапува локалното население во Советот?

Share This Post

❓Кој ги претставува граѓаните во Советите на општините?
🔎Советот на општината е највисок претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината. Членовите на Советот даваат иницијативи и предлози и поставуваат прашања до градоначалникот.
💰Една од главните надлежности на советот е донесувањето на буџетот и годишната сметка на општината.
♀️♂️Од вкупно 17 општини и 278 членови на Советите, 189 се мажи, а 89 се жени. Општина Вевчани е единствената од анализираните општини во која Советот брои повеќе жени односно 4 члена на Советот се мажи, а 5 жени.

More To Explore