Инфографик: Кој ги води општинските совети?

Share This Post

🔎Советот на општината е највисок претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината. Претседателот на Советот ги свикува и раководи со седниците на Советот и се грижи за организацијата и работата на Советот.

❓Кој ги води општинските Совети?

♀️♂️Од вкупно 17 општини, 15 од претседателите на Советите се мажи, а само Општина Шуто Оризари и Општина Липково (Komuna e Likovës) на чело на Советите имаат назначено жени.

More To Explore