Инфографик: Европски работнички совети, реалност или иднина?

Share This Post

Постојниот механизам за информирање и консултирање на вработените не е доволен за да ги постигне посакуваните резултати. За работите да се променат, неопходно е спроведување на директивите 2002/14 и 2009/38 во нивната поширока смисла, а тоа мора да биде проследено со зголемени заложби од страна на социјалните партнери.
Синдикатите во процесот играат круцијална улога. Наодите укажуваат дека вработените се консултирани само онаму каде се организирани во синдикат, во спротивно овие процеси се одвиваат многу потешко.

More To Explore