Степен на скриена економија – со овој индекс се обединуваат субјективните перцепции на сопствениците на деловни субјекти и извршните директори во однос на обемот на скриената економија во земјата, како и во рамките на нивната област на делување. Два под-индекси:

1.1. Субјективна проценка на присуството на скриена економија во земјата како целина;

1.2. Субјективна проценка на присуството на скриена економија во секторот на економско делување.