ИЗВЕШТАЈ | РАБОТИЛНИЦА – СЛОБОДА НА ИНФОРМАЦИИ И ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

Share This Post

,,Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во рамките на проектот финансиран од Европската Унија ,,Застапување за отворена влада: поставување на агендата на граѓанското општество и мониторирање на владините акциски планови“ и поддржан од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) ја одржа втората работилница со тема Слобода на информации и отворени податоци за процесот за креирање на третиот Акционен план за Отвореното владино партнерство (ОВП) 2016-2018 година.“…

, Mk       , Eng

More To Explore