Извештај за тркалезна маса

Share This Post

ТЕМА: Отворено владино партнерство – подобрување на процесот на подготовка на акциониот план за поефикасни мерки

Место: ЕУ Инфо Центар (Св. Кирил и Методиј 52 – V, 1000 Скопје)

Време: 29 февруари 2016

Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП), во рамките на проектот финансиран од Европската унија ,,Застапување за отворена влада: поставување на агенда на граѓанското општество и мониторинг на националните акциони планови” одржа тркалезна маса на тема Подобрување на процесот на подготовка на акциониот план за Отворено владино партнерство (ОВП) за поефикасни мерки. Настанот е поддржан од Британската амбасада во Скопје…

 

   

REPORT ROUND TABLE

TOPIC: Open Government Partnership – improving the drafting process of the Action Plan for more efficient measures

VENUE: EU Info Center (St. Ss. Cyril and Methodius 52 – V, 1000 Skopje)

DATE: 29 February 2016

 

The Center for Research and Policy Making (CRPM) within the project “Advocacy for Open Government: Civil Society Agenda-setting and Monitoring of Country Action Plans” financed by the European Union held a round table entitled Improving the drafting process of the OGP Action Plan for more efficient measures. The event was supported by the British Embassy in Skopje…

  

More To Explore