Извештај за распространетост и трендови на скриената економија во Македонија

Share This Post

  1. Вовед

Обвинувана за многу од проблемите во земјата, а притоа само делумно истражена и разбрана, феноменот на скриената економија во Македонија е предмет на недоволен интерес од страна на  академската и политичката елита. Во изминатите неколку години обновениот интерес во оваа тема од страна на институциите предизвика посистематско бавење со истата, но сè уште во голема мера врз база на претпоставки, без соодветна координација помеѓу институциите и со недоволна евалуација на мерките кои се преземаат. Ваквиот третман на проблемот ја отвора вратата кон низа шпекулации во однос на ефикасноста на политиките и нивното реално влијание врз намалувањето на обемот на скриената економија…  

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАСПРОСТРАНЕТОСТ И  ТРЕНДОВИ НА СКРИЕНАТА ЕКОНОМИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

BACKGROUND ANALYSIS ON THE SPREAD AND TRENDS OF THE HIDDEN ECONOMY IN MACEDONIA

PËRMBLEDHJE PUNIMESH MBI PRAKTIKAT MË TË MIRA PËR VËZHGIMIN E EKONOMISË SË FSHEHUR

More To Explore