Известување за медиуми бр. 5

Share This Post

July 21

Во текот на месец октомври 2014 година, Центарот за истражување и креирање на политики (ЦИКП) спроведе теренски анкети на територијата на Република Македонија на репрезентативен примерок од претставници на 70 компании на територијата на Република Македонија со цел да ги утврди нивните ставови во поглед на даночната политика и различните форми на скриени економски активности поврзани со даночно затајување и евазија како и теренска анкета на репрезентативен примерок од 1116 испитаници со цел да ги утврди различните форми на скриени економски активности. Најнови податоци во врска со трендот на скриената економија во Р. Македонија и нејзините поедини аспекти…

More To Explore