Г-дин Жарко Цветковски е дипломиран економист на Европскиот Универзитет во Скопје, насока банкарски менаџмент. Тој е проектен менаџер на Школата за јавни политики ,,Мајка Тереза” и финансиски асистент во ЦИКП.

е-пошта: cvetkovski@crpm.org.mk