Дневник 17.05.2013

Share This Post

БРИСЕЛ СТРОГ КОН КАНДИДАТИТЕ, МИЛОСТИВ КОН ЧЛЕНКИТЕ

Најдобрите остварувања што се очекуваат од балканските земји треба да се следат во ЕУ и од старите и од новите земји-членки. ЕУ мора да дава пример, но од почетокот на кризата примерот што го даваше не беше секогаш позитивен, вели Kорина Стратулат, аналитичарка од Центарот за европска политика

Kритериумите чие исполнување се бара од земјите-кандидати за членство во ЕУ не се обврска само за нив, туку и за старите и за новите членки на Унијата. ЕУ мора да дава пример, но се чини дека правилата не се почитуваат. Kопенхашките критериуми за демократија, човекови права и владеење на правото, 20 години по нивното воспоставување, остануваат услов што мора да го исполнат земјите што сакаат да влезат во Унијата, но факт е дека многу од земјите-членки не ги почитуваат, едногласни се и странските и домашните експерти…(More…)

 

More To Explore