А Г Е Н Д А

 

Сабота, 17.05.2008 година

 

11:00-11:30 Пристигнување и регистрација на учесниците

11:30-11:45 Отворање на обуката Запознавање со учесниците, вовед, договор околу правилата на обуката (Жидас Даскаловски, Марија Ристеска, учесниците)

11:45-12:30 Воведни излагања за процесот на децентрализација со посебен осврт на РМ Марија Ристеска Што е децентрализација?; Како се одвива процесот на децентрализација во РМ?; Моментална состојба

12:30-12:45 Пауза за кафе/чај

12:45-13:30 Мултиетничност, мултикултура, создавање и градење на нации (со вежби) Жидас Даскаловски

13:30-14:00 Либерална теорија, либерална неутралност (со примери) Жидас Даскаловски

14:00-14:30 Критика на либералната неутралност-мултикултурализам (со дискусија)

 

Will Kymlicka

Жидас Даскаловски

18:00-18:30 Вежба/Дискусија (работа во групи – можна апликација во Македонија на принципите на Kymlicka) Жидас Даскаловски Презентација на работата во групи и дискусија

 

Недела, 18.05.2008 година

 

8:00-9:30 Доручек

9:30-10:00 Вежба за загревање (Жидас Даскаловски) (the Monty Hall problem)

10:00-10:45 Управување со мултиетнички заедници–либерална теорија

10:45-11:45 Управување со мултиетнички заедници во теорија и пракса во Македонија -Консоцијализам Марија Ристеска Вежба (работа во групи – примена на елементи на консоцијализам и права на немнозиските заедници во општините) Марија Ристеска

11:45-12:15 Кафе/чај пауза

12:15-13:30 Управување со мултиетнички заедници во теорија -интегративен пристап кон општества со мултиетнички карактер на населението (D. Horowitz) Жидас Даскаловски

13:30-14:00 Дискусија: Хоровиц и формална и неформална споделба на моќ Жидас Даскаловски

14:00-15:00 Ручек

15:00-16:00 Споделување на власт на локално ниво и проблеми при спроведување на локално ниво (дискусија околу состојбите во Македонија) Жидас Даскаловски

16:00-16:30 Споделување на моќ и власт (concepts of Power-Sharing) на Балканот (Косово, Србија, Босна и Херцеговина) Жидас Даскаловски

16:30-17:30 Дискусија за различните концепти на управување со мултиетнички заедници во Македонија и на локално ниво (Kymlicka, D. Horowitz, консоцијализам, liberal nation building)

Марија Ристеска и Жидас Даскаловски

18:00 Заминување на учесниците

 

 

ФИООМ Програма за граѓанско општество, бул Јане Сандански 26/2-2, 1000 Скопје, тел. 02 2403 009 факс 02 2403 010, lme@sonet.com.mk