15. 12. 2006

 

Фасилитатор

Воведничари

Свечено   отварање

10:00   – 10:45

Посета на   штандови

10:45   – 11:15

Презентација на ГПМ

11:15   – 11:45

Бадинтерово   мнозинство – добар механизам за заштита на правата немнозинските етнички   заедници на локален ниво

Катица   Апостоловска

1.   Д-р Јован Ананиев

2.   Д-р Етем Азири

11:45   – 12:30

Декада за   вклучување на Ромите и предизвиците за имплементација на локално ниво

Надир   Реџепи

1.   Александра Бојаѓиева

2.   Самет Скендери

3.   Надир Реѓепи

12:30   – 13:15

Мојот   град – Гостивар(Документарен   филм)

Александар   Нискац

Александар   Нискац

13:15   – 13:45

Придонесот   на НВОи во решавањето на потребите на немнозинските заедници на локално ниво

Сенад   Беќири

Хајрије   Ахмед

13:45   – 14:15

Презентација   на програмата “БОНА МЕНТЕ” – зајакнување на капацитетите на Комисиите за   односи меѓу заедниците

Виолета   Јосифовска

1.   Виолета Јосифовска

2.   Наташа Јаковчевска

14:15   – 15:00

Децентрализацијата   и економскиот развој: како да се подобри локалната економија во Гостивар

Ерол   Шаќири

1.   Д-р Жидас Даскаловски

2.   Башким Бакиу

15:00   – 16:00

16. 12. 2006

 

Фасилитатор Воведничари
Презентација   на Адресар на општини во РМ Димче   Митрески 11:00 –   11:30
Надминување   на стереотипите И предрасудите во културата И културните вредности кај   Ромската заедница во Општина Кичево Емин   Мамудоски 1. Душан   Ристоски – Кустос2. Фадил   РеЏепоски 11:30 –   12:30