ДВАЕСЕТ И ПЕТТО СЕДМИЧНО ПРЕДАВАЊЕ СО ЦВЕТИН ЧИЛИМАНОВ

Share This Post

Состојбата со медиумите и слободата на изразувањето, влијанието на средствата за информирање врз креирањето јавни политики, како и актуелната политичка криза беа фокус на интерес за време на дваесет и петтото седмично предавање на кое предавач беше колумнистот и публицист, Цветин Чилиманов. Чилиманов ја нагласи промената во медиумскиот дискурс и посочи на плурализмот во медиумите и јавното изнесување ставови кој е присутен во последниве неколку години. Што се однесува пак до актуелните политички случувања, присутните се интересираа за евентуалните сценраија за решавање на кризата како и за поставеноста на политичката сцена од идеолошки аспект.

    


  

TWENTY-FIFTH WEEKLY LECTURE WITH CVETIN CHILIMANOV

 

The current situation with the media and freedom of expression, the impact of media on the public policies and the current political crisis were the focus of interest during the twenty-fifth weekly lecture; yesterday’s lecturer was the columnist and journalist, Cvetin Chilimanov. Chilimanov highlighted the change in the media discourse and pointed to the pluralism in the media and the public expression which is present in recent years. As far as the current political developments, participants were interested about the possible scenarios to resolve the crisis and the state of the political scene in regards to the ideological positioning.

More To Explore