Дваесет и осмо седмично предавање со Ристо Никовски

Share This Post

Македонија поминува низ сериозно политичко-безбедносно премрежје, па оттука потребата сите политички субјекти да вложат максимални напори за постигнување консензус по најбитните националн прашања. Ова беше главната порака на вчерашниот предавач, поранешниот амбасадор на РМ во Обединетото Кралство, Ристо Никовски. Никовски се осврна и на причините за политичката криза во земјава, различните сценарија за нејзино решавање како и евентуалните последици доколку се реализира било кое од нив. Освен за влијанието на гео-политичките тенденции врз домашната политичка криза, присутните слушатели се интересираа и за евро-интегративниот пат на земјава и одржливоста на перспективите поврзани со тоа.

 

Twenty-eight weekly lecture with Risto Nikovski

Macedonia is in a midst of serious political and security crisis, hence the need for all political parties to make joint effort to achieve consensus on the most important national issues. This was the main message of yesterday’s lecturer, the former ambassador of Macedonia in the United Kingdom, Risto Nikovski. Nikovski touched upon the reasons for the ongoing crisis in the country, the various scenarios to resolve it as well as on the eventual consequences if implemented any of them. In addition to the impact of the geo-political trends on the domestic political crisis, the attendees were interested about the Euro-integration process of our country as well as on the sustainability of the perspectives related to this process.

 

 

More To Explore