СЕДМО СЕДМИЧНО ПРЕДАВАЊЕ НА ИВИЦА ВАСЕВ

Share This Post

 2 ноември 2016, х. Порта, Скопје

 

Ивица Васев, специјалист за М&Е и развој на проекти од УСАИД, се осврна на темата за евалуација и следење на работењето. Васев зборуваше за потребата од постојаното следење на работењето и притоа неопходно е постојано да се следи степенот на промени (од Input резултати преку Output резултати до Outcome резултати). Се осврна и на начелата и задачите кои треба да се развијат за следењето на работењето, како и на поставување на среднорочни резултати и главни цели и развивање на соодветни индикатори (показатели) кои ќе можат да мерат одредени карактеристики, промени или резултати. По претставувањето на неколку примери кои се однесуваат на ова, следуваше дискусија со присутните за други слични примери и ситуации со кои тие биле соочени.

 

WEEKLY LECTURE WITH IVICA VASEV

2 November, Porta, Skopjе

 

 

Ivica Vasev, M&E specialist from USAID, lectured on evaluation and performance management. Vasev discussed the need for performance management plan and it is necessary to set input results in order to be able to follow the output results and finally the outcome of the process. He has also underlined that it is necessary to develop principles and tasks; to set mid-term results and main goal; and develop good indicators to measure changes and results. After presenting several examples in light of his lecture, the attendees joined in the discussion with additional examples and comparative experiences and situations.

 

 

More To Explore