Гoстување на проектниот тим на ЦИКП на Н1 телевизија

Share This Post

🇲🇰 Гoстување на проектниот тим на ЦИКП на Н1 телевизија во рамки на промоцијата на проектот Смарт Балканс.
Погледнете го гостувањето на извршната директорка на ЦИКП Марија Ристеска и проектниот координатор Александар Цеков на Н1 телевизија каде детално ги објаснуваат целите на проектот Смарт Балканс кој го спроведуваме со Centar za promociju civilnog društva и IDM Albania, како и видовите подгрантови кои ќе следат со цел јакнење на граѓанското општество во регионот.
🇷🇸 Gostovanje projektnog tima CRPM-a na televiziji N1 u okviru promocije projekta Smart Balkans.
Pogledajte gostovanje izvršne direktorke CIKP-a, Marije Risteske i projektnog koordinatora, Aleksandra Cekova, na televiziji N1 koji detaljno objašnjavaju ciljeve projekta Smart Balkans kojeg implementiramo sa Centar za promociju civilnog društva i IDM Albania, kao i grantove koji će biti na raspolaganju organizacijama civilnog društva u regionu ciljem njihovog osnaživanja.

🇲🇰 Од денес ЦИКП освен на англиски, албански и македонски, ќе комуницира и на српски јазик со оние кои нé следат на социјалните медиуми.
🇬🇧 From today on CRPM will communicate in Macedonian, Albanian, Serbian and English via social media.
🇦🇱 Prej sot CRPM përveç në gjuhën angleze, shqipe dhe maqedonase do të komunikoj edhe në gjuhën serbe me gjithë ata që na ndjekin në rrjetet sociale.
🇷🇸 Od danas CIKP priča srpski kao i albanski, makedonski i engleski sa svima koje prate naš rad kroz socijalne medije.

More To Explore