Гостување во утринската програма на Македонската национална телевизија

Share This Post

🇲🇰 Целите на проектот SMART Balkans беа претставени на Македонската национална телевизија МРТВ со гостување на нашиот грант менаџер, г-ѓа Бојана Крстевска во утринската програма во четвртокот, која ги истакна очекуваните суштински резултати од имплементацијата на проектот, што ќе придонесат за посилни граѓански организации во Западен Балкан.
Проектот СМАРТ Балкан ќе се фокусира на помоќни, поодржливи и поактивни граѓански организации, како и на развивање солидни регионални партнерства помеѓу граѓанските организации од регионот и со засегнатите страни од ЕУ и локалната власт.
Понатаму, г-ѓа Крстевска го поздрави исклучителниот интерес на граѓанските организации за учество во проектот СМАРТ Балкан. Таа потенцираше, дека досега, за период од два месеци, повеќе од 600 граѓански организации се имаат регистрирано на Платформата за менаџирање на грантови.
🇷🇸Ciljevi projekta SMART Balkans predstavljeni su na makedonskoj nacionalnoj televiziji MRTV u četvrtak u jutarnjem programu uz gostovanje našeg grant menadžera iz S. Makedonije, g-đa Bojana Krstevska, koja je istakla očekivane suštinske rezultate od implementacije projekta, koji će doprineti jačanju organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu.
Projekat SMART Balkan će se fokusirati na moćnije, održivije i aktivnije organizacije civilnog društva i na razvoj čvrstih regionalnih partnerstava između organizacija civilnog društva iz regiona i sa zainteresovanim stranama iz EU i lokalne samouprave.
Takođe, gospođa Krstevska je pozdravila izuzetno interesovanje organizacija civilnog društva za učešće u projektu SMART Balkan. Ona je naglasila da se do sada, za period od dva meseca, na Platformi za upravljanje grantovima registrovalo više od 600 civilnih organizacija.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support