ЦИКП, терцитарното образование во Македонија го анализира од повеќе гледни точки: соодносот помеѓу компетенциите на дипломираните студенти и потребите на пазарот на трудот, разликите помеѓу приватните и јавните универзитети, предизвиците во однос на акредитирање на приватните универзитети и проблемите поврзани со признавањето на дипломите стекнати во странство.