Вест, 30 март 2012

Share This Post

Тимот на ЦИКП Скопје во текот на месец март оствари средби со следниве синдикати: Конфедерација на слободни синдикате на Македонија (КСС), Унија на независни автономни синдикати на Македонија (УНАСМ). На овие средби беше разговарано за историскиот развој на синдикатите, нивното делување и активности на ниво на Конфедерацијата чие членство е од јавниот сектор  како и на ниво на  Унијата на независни синдикати каде членството е од реалниот сектор. На средбите стана збор и за финсиската криза, за ублажување и надминување на последиците од истата, за нивото на социјалниот дијалог во периодот на финасиската криза и за конкретно предложените и преземени мерки од страна на социјалните партнери.

More To Explore