ВЕСТ, 20 март 2012

Share This Post

Тимот на ЦИКП Скопје во текот на месец март оствари средби со :

Сојузот на синдикати на Македонија, гранковите синдикати Синдикатот за Градежништво индустрија и планирање на РМ (СГИП), Синдикатот на работниците од  текстилна, кожарска и чевларска индустрија на РМ (СТКЧ), Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија (СИЕР), На овие средби беше разговарано за историскиот развој на синдикатите, нивното делување и активности на ниво на сојузот, како и на ниво на  гранковите синдикати во време на финсиската криза, за ублажување и надминување на последиците од истата, за нивото на социјалниот дијалог во периодот на финасиската криза и за конкретно предложените и преземени мерки од страна на социјалните партнери.

More To Explore