Вести за СМАРТ Балканс – Норвешкото Министерство за надворешни работи воведува намалување на средствата во 2024 година

Share This Post

По промената на политичките приоритети, меѓу другото поради војната во Украина и кризата на Блискиот Исток, норвешкото Министерство за надворешни работи најави дека ќе има значително намалување на средствата за развој на земјите од Западен Балкан во 2024 година и во наредните години. Намалувањето на расположливото финансирање ќе влијае на регионалните партнери за соработка договорени преку вториот јавен повик и планираните проекти.

Нов контингент на помош за областите на кои им е потребна ќе се обезбеди преку реалокации на постоечките буџетски средства на Норвешка. Овие реалокации на финансиски средства имаат влијание врз проектот SMART Balkans во 2024 година.

Средствата на SMART Balkans ќе се намалат во износ од 54 770 000 NOK, што значи дека во 2024 година ќе се менува динамиката на јавните повици како и дека ќе се променат вкупните износи на расположливите средства за 2025 година, а за дел од постоечките грантови на корисниците ова намалување на буџетот ќе значи разумно намалување на нивните буџети. Секој главен апликант за грант од вториот повик ќе биде контактиран и информиран за влијанието на оваа одлука врз нивниот конкретен договор за грант.

Активностите (освен грантови) во рамките на проектот во 2024 година ќе бидат значително намалени.

Конзорциумот SMART Balkans вложува дополнителни напори во редизајнот на проектот, со цел целиот пристап кон новонастанатата ситуација да има што е можно помало влијание врз проектот SMART Balkans, корисниците на грантови и очекуваните резултати.

 

 

 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs introduces reduction of funds in 2024

Following a shift in political priorities, inter alia due to the war in Ukraine and the crisis in the Middle East, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs has announced that there will be a substantial reduction of development funds for the Western Balkan countries in 2024 and in the coming years. The reduction in available funding will affect regional cooperating partners contracted through the second public call and planned projects.

A new contingent of aid for areas in need will be provided through the redesign of existing budget allocations of Norway. This redesign of financial resources has an impact on the SMART Balkans project in 2024.

SMART Balkans funds will be reduced in amount of 54 770 000 NOK, and this means that in 2024 the dynamic of public calls shall be alternated as well as that the total amounts of available funds for 2025 will change, and for some of the existing grant beneficiaries this reduction in the budget will mean a reasonable decrease in their budgets. Each second call regional grant lead applicant will be contacted and informed about the impact of this decision on their specific grant agreement.

Activities (other than grants) under the project in 2024 will be significantly reduced.

The SMART Balkans consortium invests additional efforts in the redesign of the project so that the entire approach to the new situation has as lower impact as possible on the SMART Balkans project, grant beneficiaries and expected results.

More To Explore