Безбедно на Интернет

Share This Post

 

CRPM Dogovor

Со овој договор се уредува користењето на паметните уреди, компјутери и интернет во мојот дом.
Правилата наведени во овој договор се однесуваат на членовите на моето семејство и на гостите во домот на моето семејство при користење на интернетот.

1. Компјутерот, паметните уреди и интернетот ќе се користат за информирање, учење и комуникација со најдобри намери и на начин на кој што нема да наштетат никому.
2. Компјутерот, паметните уреди и интернетот ќе се користи во разумен период од денот и во времетраење одредено од страна на родителите.
3. Не е дозволено посетување на интернет страни кои што имаат несоодветни, насилни и недолични содржи кои што можат да ги вознемират децата.
4. Не е дозволено да се преземаат содржини од интернет и нивно зачувување на компјутер или паметен уред со несоодветни, насилни и недолични содржини.
5. Да се пријават сите профили кои што децата ги користат на социјалните мрежи на родителите.
6. Не е дозволено користење на „тајни“ и лажни профили на социјалните мрежи.
7. Да не се споделуваат лични информации и податоци на сомнителни интернет страни или со непознати лица на социјалните медиуми.
8. Да се избегнуваат средби во живо со лица од интернет кои што не ги познаваме. Доколку има предлог за таква средба треба да се известат родителите, а доколку има потреба од средбата задолжително да биде во присуства на родител или возрасно лице од доверба и на јавно место.
9. Да не се споделуваат телефонски броеви со непознати лица на интернет и да се одговара на повици од непознати лица. Доколку има таков повик или барање за повик, да се известат родителите.
10. Комуникација на интернет или социјални мрежи треба да биде учтива, без користење на навредливи зборови и содржина. Користењето на навредливи зборови и содржина од било кого треба да се пријави кај родителите.
11. Не е дозволено преземање и инсталирање на софтверски програми без дозвола на родителите како и нелегална содржина од интернет страни за размена на такви датотеки.
12. Придржувањето кон овие правила важи и при користење на интернет и на други места (на гости, интернет кафе, училиште, јавен простор итн.).

Kjo marrëveshje rregullon përdorimin e pajisjeve mobil, kompjuterëve dhe internetit në shtëpinë time.
Rregullat e përcaktuara në këtë marrëveshje zbatohen për anëtarët e familjes time dhe mysafirët në shtëpinë të familjes time kur përdorin internetin.

1. Përdorimi i kompjuterit, pajisjeve të mençura dhe internetit do të përdoren për informim, mësim dhe komunikim me qëllime më të mira dhe në mënyrë me të cilën nuk do të dëmtojnë askënd.
2. Përdorimi i kompjuterit, pajisjeve të mençura dhe internetit do të përdoren në periudhë të arsyeshme të ditës dhe në kohëzgjatje të caktuar nga ana e prindërve.
3. Nuk lejohet vizitë në faqe të internetit të cilat kanë përmbajtje joadekuate, të dhunshme dhe të pahijshme, të cilat mund t’i shqetësojnë fëmijët. Gjatë ballafaqimit me përmbajtje të këtilla duhet të njoftohen prindërit.
4. Nuk lejohet shkarkimi i përmbajtjeve nga interneti dhe ruajtja e tyre në kompjuter ose në pajisje të mençur me përmbajtje joadekuate, të dhunshme dhe të pahijshme. Nëse një gjë e këtillë ndodh, atëherë duhet të njoftohen prindërit.
5. Të njoftohen prindërit me të gjitha profilet që i përdorin fëmijët në rrjetet sociale.
6. Nuk lejohet përdorimi i profileve të “fshehta” dhe të rrejshme në rrjetet sociale.
7. Të mos komunikohen informacione dhe të dhëna personale me palë të dyshimta në internet ose me persona të panjohur në mediat sociale.
8. Të shmangen takime të drejtpërdrejta me persona nga interneti të cilët nuk i njohim. Nëse ka propozim për një takim të këtillë duhet të njoftohen prindërit, ndërsa nëse ka nevojë për takim atëherë detyrimisht të bëhet me prezencën e prindit ose personit të besueshëm të rritur dhe në vend publik.
9. Të mos shkëmbehen numrat e telefonit me persona të panjohur në internet dhe t’u përgjigjeni thirrjeve nga persona të panjohur. Nëse ka thirrje të këtillë ose kërkesë për thirrje, të njoftohen prindërit.
10. Komunikimi në internet ose në rrjetet sociale duhet të zhvillohet me mirësjellje, pa përdorimin e fjalëve dhe përmbajtjeve fyese. Për përdorimin e fjalëve dhe përmbajtjeve fyese nga kushdo qoftë duhet të njoftohen prindërit.
11. Nuk lejohet shkarkimi dhe instalimi i programeve softuerike pa lejen e prindërve si dhe përmbajtje jolegale nga faqet e internetit për shkëmbimin e datotekave të këtilla.
12. Respektimi i këtyre rregullave vlen edhe gjatë përdorimit të internetit edhe në vende të tjera (si mysafirë, në internet kafeteri, në shkollë, në hapësira publike etj.).

More To Explore