Анализа на перцепцијата на граѓаните за граѓанското општество